Więcej światła!, Różnorodność w przyrodzie. Ziołowa apteka. Nauka moją pasją! To tylko wybrane tematy przewodnie tegorocznego – XII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

Z niektórymi z nich związane są konkursy, ogłaszane wcześniej, aby zainteresować naszą edukacyjną imprezą szerokie kręgi społeczeństwa i umożliwić wszystkim chętnym spokojne zaplanowanie i wykonanie prac.

XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach odbędzie się 21 – 24 października 2010 r.

A oto tematy tegorocznych festiwalowych konkursów:

1. „Świetlne spektakle natury” – konkurs fotograficzny. Autorom nie chcemy sugerować tematów, poprzestaniemy zatem na stwierdzeniu, że piękne są wschody i zachody Słońca, tęcze, podświetlone chmury i różne inne zjawiska, które dadzą się zaobserwować w przyrodzie, a ich występowanie zawdzięczamy światłu.
Autor może przedstawić maksymalnie 3 zdjęcia, w formacie nie mniejszym niż A4 (21×29,5 cm). Opis powinien być przyklejony na odwrotnej stronie i zawierać tytuł, dane adresowe autora
(z telefonem i e-mailem) oraz informacje o miejscu wykonania zdjęcia. Wybrane zdjęcia, mogą być wykorzystane przez organizatora imprezy jako elementy graficzne wydawnictw związanych z festiwalem. Organizator festiwalu zastrzega sobie wyłączne prawo dokonania wyboru zdjęć do publikacji, a wybór ten nie musi być zgodny z klasyfikacją prac dokonaną przez jury. Przewiduje się zorganizowanie wystawy, której wernisaż odbędzie się w czasie trwania festiwalu.

2. „Przyrodnicze puzzle” – konkurs malarski związany z Rokiem Różnorodności Biologicznej 2010.
„Dzięki różnorodności gatunków i krajorazów przyroda jest plastyczna i odporna na zmiany dokonujące się w środowisku. Różnorodność biologiczną należy także łączyć z harmonią i estetyką w architekturze krajobrazów, bo przecież im więcej elementów buduje lokalne przyrodnicze puzzle, w tym piękniejsze układają się one obrazy. Tam gdzie wysokie są wskaźniki biologicznej różnorodności poetom lepiej rymują się wiersze, pisarze barwniej opisują rzeczywistość, a muzykom nuty same ustawiają się na pięciolinii.”
Prace konkursowe ilustrujące i dokumentujące biologiczną różnorodność mogą być wykonane różnymi technikami. Każdy Autor może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę, w formacie nie mniejszym niż A4 (21×29,5cm). Opis pracy powinien być przyklejony na odwrotnej stronie i zawierać tytuł, dane adresowe autora (z telefonem i e-mailem).

3. „Limeryki sławiące przyrodniczą różnorodność” – konkurs poetycki. Oczekujemy na wiersze (limeryki) związane tematycznie z przyrodą i jej różnorodnością. Każdy uczestnik będzie mógł przesłać nie więcej niż 3 własne wiersze. Wymagana jest wersja papierowego wydruku oraz elektroniczna, zapisana w programie komputerowym WORD (zapis w pliku z rozszerzeniem doc, czcionka 12, Times New Roman, tytuł wiersza pogrubiony, pod wierszem nazwisko i imię autora i miejscowość). Konkurs ma charakter jawny, dlatego prace nie powinny być kodowane lub opatrywane godłem autora. Odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich leży po stronie poetów. Przypominamy o tym, gdyż pozytywnie ocenione wiersze będą opublikowane w festiwalowym tomiku i w przypadku popełnienia plagiatu, odpowiedzialność przewidzianą prawem poniesie autor utworu.

4. „Przepis na zdrowie” – konkurs na oryginalne potrawy i lekarstwa wykonywane z roślin, przekazywane z pokolenia na pokolenie, wypraktykowane, skuteczne, wg receptury zapisanej „w notatniku babuni”.
Uratujmy od zapomnienia oryginalne naturalne przysmaki i specyfiki, znane i stosowane z powodzeniem w wielu domach, bywa, że pilnie strzeżone jako rodzinne tajemnice, ale jeśli służą zdrowiu, niech skorzysta z nich wielu ludzi. Do ich wykonania wykorzystuje się czasami rośliny pogardliwie nazywane chwastami. Przysyłając prace na konkurs możemy udowodnić, że w wielu roślinach drzemie wielka moc pozwalająca człowiekowi zdrowo żyć, zachować dobrą kondycję i samopoczucie, aż do późnej starości. Przepisy prosimy podawać wg. następującego schematu: nazwa potrawy lub lekarstwa, składniki, sposób przygotowania, wpływ na nasze zdrowie lub leczone dolegliwości, przeciwwskazania, inne ważne informacje i uwagi. Do przepisu można dołączać własne ilustracje, które wykorzystamy przygotowując książkę. Nie będą one przedmiotem oceny, a jedynie podniosą atrakcyjność naszej publikacji, a ich autorom przysporzą splendoru.
Autorzy powinni przedstawić swoje prace w wersji papierowego wydruku oraz elektronicznej, zapisanej w programie komputerowym WORD (zapis w pliku z rozszerzeniem doc, czcionka 12, Times New Roman.) Odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich leży po stronie osób przedstawiających prace na konkurs. Przypominamy o tym, gdyż nadesłane przepisy, po konsultacji z ekspertami z zakresu medycyny i dietetyki i z ich naukowym komentarzem, opublikujemy w specjalnej festiwalowej książce. W związku z tym konkursem, w czasie festiwalu zorganizujemy degustację. Każdy uczestnik konkursu może mieć swój udział w jej przygotowaniu. Zapraszamy.

Istotne informacje dla autorów:
Wszystkie konkursy mają nieograniczony zasięg. Termin składania prac upływa 10 września 2010 r. Prace przyjmowane są w sekretariacie Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej przy ul. B. Prusa 12 w Siedlcach.

Komunikat o wynikach konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej festiwalu http://www.festiwal.ap.siedlce.pl. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie, dlatego wszystkich uczestników prosi się o podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mailowego. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w trakcie trwania festiwalu. Szczegóły zostaną podane na plakatach i w informacjach prasowych poprzedzających imprezę. Nagrody zostaną ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i innych sponsorów imprezy, których poszukujemy i na których liczymy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych i wykorzystywania ich w celach edukacyjnych.

Organizatorzy informują, że nie przewidują honorariów autorskich za opublikowane zdjęcia, rysunki i przepisy. Jeśli autor nie wyraża zgody na publikację, powinien o tym poinformować organizatora konkursu w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, w momencie składania prac na konkurs. Nie złożenie zastrzeżenia będzie oznaczało zgodę na publikację.

Jeśli w konkursie chce wziąć udział wielu uczniów ze szkoły, co często się zdarza, zaleca się, aby w pierwszym etapie zorganizować eliminacje na poziomie danej placówki oświatowej, a na konkurs przesłać najwyżej ocenione prace na poziomie lokalnym.

Adres do korespondencji:

Instytut Biologii AP, ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce
E-mail: [email protected] , tel. (025) 6431201, fax. (025) 6431338, kom. 0602688622

XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
21-24 października 2010 r.

Program
21.10.2010 – czwartek

I. Uniwersytet Dziecięcy
„Rok Chopinowski 2010”, „50 lat Szkoły Muzycznej w Siedlcach.”
Aula Instytutu Biologii, ul. Bolesława Prusa 12.
Przygotowanie i prowadzenie: pedagodzy Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.

10:00 – 11:00 O muzyce, muzykach i instrumentach.
11:15 – 12:30 Młodzi artyści grają Chopina. Koncert.
Uwaga! Program Uniwersytetu Dzieci jest adresowany do dzieci klas I – III szkoły podstawowej wykazujących zainteresowania muzyczne. Obowiązują wcześniejsze zapisy,
 tel. 25 6431201, 6431206.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, limit dla szkoły wynosi 20 osób. Szczegółowy program koncertu będzie dostępny przy wejściu do auli.

II. Bezpieczeństwo zdrowotne
Otwarta konferencja naukowa przygotowana przez Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. Kazimierza Bogdańskiego.
Sala Senatu w Pałacu Ogińskich, ul. Stanisława Konarskiego 2.
Przewodniczący sesji plenarnej: prof. dr hab. Marian Cieślarczyk, prof. dr hab. Jarosław Wysocki.

10:00 – 10:30 Powitanie uczestników, otwarcie konferencji, okolicznościowe wystąpienia.
10:30 – 11:00 prof. dr hab. med. Wojciech Drygas, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego: Stan zdrowia społeczeństwa polskiego i jego zmiany w ostatnich kilku dekadach.
11:00 – 11:30 prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk, Instytut Systemów Informatycznych na Wydziale Cybernetyki WAT: Model stanu zdrowia społeczeństwa i jego dynamiki
w wielokryterialnej przestrzeni życia. Próba definicji formalnej bezpieczeństwa zdrowotnego.
11:30 – 12:00 Przerwa, spotkania kuluarowe.
12:00 – 12:30 dr Aldona Trzpil, Katedra Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Uwarunkowania bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
12:30 – 13:00 prof. dr hab. n. med. Marek Naruszewicz, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Nowe spojrzenie na choroby układu sercowo-naczyniowego. Czynniki rezydualne.
13:00 – 13:15 Przerwa, spotkania kuluarowe.
13:15 – 14:30 Obrady w sekcjach tematycznych:
– Stan zdrowia społeczeństwa polskiego i jego zmiany w ostatnich kilku dekadach.
– Bezpieczeństwo zdrowotne jako przedmiot badań – aspekty teoretyczne, metodologiczne i praktyczne.
– Uwarunkowania bezpieczeństwa zdrowotnego.
14:30 – 15:15 Dyskusja, podsumowanie konferencji.

III. Nauka i biznes – Patronat: INVESTIN
Klub Limes, ul. Józefa Bema 1.
Przygotowanie i prowadzenie: mgr Marcin Chrząścik.

11:00 – 12:00 dr Haim Vittorio Levy, Doktor biochemii, magister mikrobiologii i immunologii. adwokat i menedżer nauki, wynalazca, przedsiębiorca, właściciel kancelarii w Tel Aviv’ie specjalizującej się w licencjonowaniu technologii: Badania stosowane.
Jak je komercjalizować?
12:00 – 13:00 dr Haim Vittorio Levy, j.w.: Tworzenie spółek spin-off przez naukowców.
13:15 – 14:00 Poczęstunek dla uczestników wykładów.

IV. Gaz ziemny– paliwo XXI wieku
Sesja tematyczna pod patronatem Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z.o.o.
Sala Senatu w Pałacu Ogińskich, ul. Stanisława Konarskiego 2.
Przewodniczący sesji: dr Ryszard Kowalski.

15:45 – 16:00 Dyr. Joanna Pindelska, Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z.o.o., Zakład Gazowniczy w Mińsku Mazowieckim: Prezentacja Mazowieckiej Spółki Gazownictwa.
16:00 – 16:30 dr inż. Stanisław Szafran, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego,
mgr inż. Maria Magdalena Szafran, Dział Analiz i Programowania Prac Geologicznych PGNiG w Warszawie, Oddział w Sanoku: Notatki z historii przemysłu gazowniczego na świecie.
16:30 – 17:00 dr inż. Czesław Rybicki, Katedra Inżynierii Gazowniczej, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: Gaz ziemny – paliwo ekologiczne XXI wieku.
17:00 – 17:15 Dyskusja
17:15 – 17:30 Przerwa, dyskusje kuluarowe.
17:30 – 18:15 Czesław Bobek, Barbara Olejarz, Michał Górecki, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce: Historia gazownictwa
i ludzi związanych z tą dziedziną nauki i praktyki. Prezentacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Pokaz pracy kiwona pompowego.
18:15 – 19:00 – Film o Ignacym Łukasiewiczu.
Uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne i promocyjne przedstawiające Muzeum w Bóbrce. Będą mogli zapoznać się z wystawą poświęconą historii przemysłu naftowego i gazowniczego.
 
22.10.2010 – piątek

V. Poznaj Dobrą Żywność
Sesja tematyczna pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Marka Sawickiego.
Aula i klub w Instytucie Biologii, ul. Bolesława Prusa 12.
Przewodnicząca: Justyna Semeniuk.

10:00-10:45    dr n. med. Dariusz Rembisz, Dyrektor ds. Lecznictwa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, Kierownik Przychodni Medycyny Rodzinnej "OMEGA" w Siedlcach, Prezes Europejskiego Centrum Leczenia Otyłości Dzieci i Dorosłych
w Warszawie: Otyłość i zespół metaboliczny – narastający problem zdrowotny w Polsce. Zasady prawidłowego żywienia.
11:00 – 11:30 – dr hab. Elżbieta Krzęcio, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: Mięso – niezbędny składnik diety człowieka?
11:30 – 12:00 – dr inż. Krzysztof Jończyk, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach: Klaster Dolina Ekologicznej Żywności. Nowości w badaniach w rolnictwie i przetwórstwie ekologicznym.
12:00 – 12:30 dr Anita Szczykutowicz, Dyrektor Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: „Poznaj Dobrą Żywność” – przedstawienie założeń i dotychczasowych efektów programu prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W godzinach 10:00 – 13:00 w holu i klubie w Instytucie Biologii będą zorganizowane stoiska informacyjne i promocyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz producentów ze znakiem jakości „Poznaj dobrą żywność.”

VI. Rok Różnorodności Biologicznej 2010
Aula Instytutu Biologii, ul. Bolesława Prusa 12.
Przewodniczenie sesji: mgr Olga Szynkarczyk, mgr Izabela Mazurek.
Blok tematyczny składający się z trzech części oznaczonych literami A, B i C. Z wykładami w części A i B związane są ćwiczenia.

13:15 – 13:30 Wręczenie nagród w festiwalowym konkursie nt. „Przyrodnicze puzzle”
i Limeryki przyrodnicze.

A. Genetyczne podłoże różnorodności
13:30 – 14:15 prof. dr hab. Elżbieta Smalec, Katedra Genetyki i Hodowli Koni w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach: Chromosomy – to tu nas zaprogramowano?

B. Różnorodność biologiczna mikroorganizmów
Sesja tematyczna pod honorowym patronatem Pana Prof. dr hab. Kazimierza Bukowskiego.
Aula Instytutu Biologii, ul. Bolesława Prusa 12.
Przewodnicząca sesji: Prof. dr hab. Barbara Kot.

15:00 – 15:15 Wprowadzenie, przywitanie gości i uczestników.
15:15 – 16:00 prof. dr hab. Jacek Grzybowski, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie – Zakład Mikrobiologii: Zakażenia bakteryjne u ludzi.
16:10 – 16:40 prof. dr hab. Mieczysław Błaszczyk, SGGW w Warszawie – Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów: Bakterie gleb rolniczych.
16:40 – 17:00 – przerwa, dyskusje kuluarowe.
17:00 – 17:30 prof. dr hab. Eugenia Gospodarek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy: Komunikowanie się drobnoustrojów jako cel poszukiwania nowych leków.
17:40 – 18:10 prof. dr hab. Barbara Kot, Zakład Mikrobiologii w Instytucie Biologii na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: Jersinioza jako przykład bakteryjnej choroby odzwierzęcej.
18:10 Podsumowanie sesji – dyskusja

Ćwiczenia związane z tematyką różnorodności biologicznej – część A i B.
Sala 38 w Instytucie Biologii
A
10:00 – 13:00 dr Ewa Wójcik, dr Katarzyna Andraszek, Katedra Genetyki i Hodowli Koni w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dr Joanna Mitrus, Katedra Fizjologii Roślin
i Genetyki w Instytucie Biologii na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: Chromosomy? – zobacz je pod mikroskopami Delta Optical.

B
14:00 – 17:00 dr Katarzyna Wolska, dr Ewa Zdunek oraz magistranci Zakładu Mikrobiologii w Instytucie Biologii na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: Pasjonujące obserwacje mikroświata – ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu optycznego Delta Optical.
Na zajęcia w obydwu blokach ćwiczeniowych A i B prowadzone są wcześniejsze zapisy dla grup do 15 osób. Czas zajęć dla grupy ok. 0,5 godz. Tel. 25 6431201, 6431206.

C. Różnorodność kulturowa i przyrodnicza
„Cmentarze pełne są ludzi, bez których świat nie mógłby istnieć” Heinrich Böll.
Instytut Biologii, ul. Bolesława Prusa 12, Sala 227.
Przygotowanie i prowadzenie: dr Maria Obrębska, Barbara Skrętowicz.

16:00 – 16:30 mgr Grzegorz Matejczuk, LO im. Bolesława Prusa 12 w Siedlcach: Zapomniane zakątki.
16:30 – 16:50 mgr Jerzy Wiesław Hęciak: Drzewa pomnikowe w Siedlcach – niemi świadkowie historii miasta.
16:50 – 17:10 Aneta Abramowicz: Tygodnik Siedlecki: Motyw  drzewa na nagrobkach z siedleckich cmentarzy.
17:10 – 17:30 mgr Zofia Andrzejewska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Warszawie – Delegatura w Siedlcach: Renowacja zabytkowych nagrobków w rejonie Siedlec.
17:30 – 17:40 Przerwa
17:40 – 19:00 Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz: Kamienie są lekkie – 24 lata działalności Stowarzyszenia Magurycz na rzecz ochrony sztuki sepulkralnej na cmentarzach wyznaniowych w Polsce i na Ukrainie.
19:00 – warsztaty szkoleniowe oraz panel dyskusyjny nt. W jaki sposób ratować dobra kultury i natury? Moderatorzy: Szymon Modrzejewski, dr Stefania Hęciak.

VII. Fiat Lux
16:00 – 16:30 Wernisaż wystawy fotografii studentów Fotoakademii z Amsterdamu (Holandia), pt. „Fiat Lux” w Akademickiej Galerii Fotografii, ul. Sienkiewicza 51.
Koordynator: dr Marzena Stańska.
 
23.10.2010 – sobota

VIII. O białej broni i kulturze tatarskiej
Sala 101 w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9.
Prowadzenie: mgr Olga Szynkarczyk, mgr Izabela Mazurek.

10:00-10:45 – dr Wojciech Nowakowski, Katedra Zoologii w Instytucie Biologii na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach: Zimna, ostra stal – walka europejską bronią białą dawniej i dziś. Wykład z pokazem broni ćwiczebnej i strojów używanych w czasie sparingu.
11:00-13:00 – mgr Łukasz Radosław Węda, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka. „Tatarzynowie ze Studzianki” – pielęgnowanie tradycji tatarskich w regionie bialskim.
Uzupełnieniem wykładu będzie prezentacja strojów i łucznictwa tatarskiego oraz degustacja potraw. Przed salą wykładową, na I piętrze budynku Biblioteki Głównej zorganizowana zostanie wystawa zatytułowana „Tatarzy Podlascy”.

IX. Ekslibrisy aktorów i twórców kultury
Hol na parterze w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9.
Przygotowanie: mgr Magdalena Chromińska, Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

14:30 – 15:00 Wernisaż wystawy ekslibrisów dra Krzysztofa Kmiecia: „Ekslibrisy aktorów i twórców kultury.”

X. Spotkanie literackie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9, sala 101.
Przygotowanie i prowadzenie: mgr Maria Niesiołowska – dyrektor Biblioteki Głównej przy współudziale dr Małgorzaty Burty i dr Marzeny Kryszczuk – Instytut Filologii Polskiej, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza-Oddział Siedlecki.

15:00-16:00 dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm, pisarka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1972-74 współpracowniczka Melchiora Wańkowicza: Czy Wańkowicz jeszcze krzepi?
 
XI. Droga do mistrzostwa sportowego
Sesja tematyczna pod patronatem Starosty Siedleckiego Pana Zygmunta Wielogórskiego i Prezesa WLKS Siedlce – Pana Jana Hawrylewicza.
Hala sportowa WLKS, ul. Kazimierzowska 23.
Prowadzenie: Michał Osiński.

10:00 – 10:30 – dr Anna Turosz, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie – Zakład Psychologii; Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży: Jak żyć szczęśliwie? – w teorii i praktyce.
10:40 – 11:10 mgr Joanna Burdzicka-Wołowik, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie – Zakład Psychologii: Wybrane aspekty osobowości kobiet trenujących podnoszenie ciężarów.
11:20 – 11:50 Michał Osiński: absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: Polska droga do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Czy zdążymy?".   
12:00 – 13:00 Ryszard Soćko, trener kadry w podnoszeniu ciężarów, WLKS Siedlce: Skuteczność treningu w podnoszeniu ciężarów – teoria poparta pokazem.

XII. Wieczór poetycki
Spotkanie przygotowane przy współpracy z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza – Oddział Siedlecki pod honorowym patronatem Pana Prof. dr hab. Zbigniewa Lisowskiego.
Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Józefa Piłsudskiego 1.
Przygotowanie i prowadzenie: dr Andrzej Borkowski.

16:30-16:45 mgr Artur Ziontek, Zakład Polskiej Literatury Dawnej i Edytorstwa, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Siedleckie środowisko literackie. Rekonesans.
16:45-17:00 dr Renata Tarasiuk, Zakład Polskiej Literatury Dawnej i Edytorstwa Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Wokół poezji Zbigniewa Lisowskiego.
17:00-17:15 mgr Ewa Borkowska, Zakład Komparatystyki i Badań Wschodniosłowiańskich Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Współcześni poeci siedleccy, cz. I. Wokół poezji Krystyny Chojeckiej.
17:15-17:30 dr Andrzej Borkowski, Zakład Nowożytnej Literatury Polskiej Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Współcześni poeci siedleccy, cz. II – Eugeniusz Kasjanowicz, Stanisław Kowalczyk, Krystyna Rudnicka, Stefan Todorski, Urszula Tom, Krzysztof Tomaszewski.
17:30-18:00 Przerwa na kawę i kuluarowe spotkania z poetami.
18:00-18:45 „Strofy dla Ciebie” – poeci czytają wiersze. (tło muzyczne – utwory Fryderyka Chopina)

19:00-20:00 prof. dr hab. Piotr Matusak, Siedleckie Towarzystwo Naukowe: wręczenie Nagród Złotego Jacka.

 
XIII. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób żył
Collegium Mazovia, ul. Sokołowska 161, aula A3-014
Przewodniczą: prof. dr hab. Mieczysław Szostek, prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski
Prelegenci: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej

11:00 – 12:00     prof. dr hab. Mieczysław Szostek – „Przyczyny i skutki choru żył”
prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski – „Malformacje układu żylnego”
dr Przemysław Kabala – „Nowoczesna diagnostyka układu żylnego”
dr Ewa Krajewska – „Żylna Choroba Zakrzepowo Zatorowa”

12:00 – 12:10 Przerwa, spotkanie kuluarowe

12:10 – 13:10     dr n. med. Małgorzata Szostek – „Zespół pozakrzepowy”
        dr Robert Tworus – „Wewnątrznaczyniowe leczenie żył”
        dr n. med. Jerzy Leszczyński – „Miejsce chirurgii w leczeniu chorób żył”
        dr n. med. Marcin Osęka – „Miejsce chirurgii w leczeniu chorób żył”
13:10 – 13:30 Dyskusja, podsumowanie konferencji.

XIV. Więcej światła!!! cz. I
Uwaga! Blok tematyczny trwający dwa dni: 23 i 24 października.
Wykłady, ćwiczenia, pokazy, inscenizacje ze światłem w tytule.
Sala wykładowa nr 3 (wykłady) i hala sportowa (ćwiczenia, pokazy) przy ul. 3-go Maja 54
Przygotowanie: dr Barbara Pezler.

Hala sportowa przy ul. 3-go Maja 54
10:00-17:00 Wystawa interaktywna (pokazy, ćwiczenia, zabawy ze światłem, kolorem, obrazem): fizyka, technika, chemia, biologia, sztuka, …

Uwaga!!! Część programu przygotowana będzie przez nauczycieli i uczniów z gimnazjów
 i szkół ponadgimnazjalnych. Która szkoła przygotuje najlepszy zestaw ćwiczeń związanych tematycznie ze światłem? – zdecydujemy na drodze konkursowej. Zapraszamy szkoły do szlachetnej rywalizacji. Pobawmy się światłem!!!
Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać swój udział w programie do 12.10.2010 r., na podany adres: Instytut Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (dawna Akademia Podlaska), ul. 3-go Maja 54, 08-110 Siedlce, e-mail: [email protected] , tel. (025) 6431069,
kom. 500051721.
Udział w tym bloku programowym to jednocześnie znakomita okazja do promocji szkół. Warto z tego skorzystać!!! Liczymy na Was i zapraszamy!

Sala wykładowa nr 3
10:00-11:00 Konrad Nesteruk, Stowarzyszenie Popularyzatorów Idei Naukowych SPIN, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski: Fizyka vs nowotwór.
11:00-12:00 Joanna Zielińska, Piotr Kucharski, Stowarzyszenie Popularyzatorów Idei Naukowych SPIN, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski: Interferencja, czyli od prążków do kwantów.
12:00-13:00 Piotr Kucharski, Stowarzyszenie Popularyzatorów Idei Naukowych SPIN, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski: Od wahadeł sprzężonych do masera amoniakalnego.
13:00-14:00 Marta Bogowicz, Stowarzyszenie Popularyzatorów Idei Naukowych SPIN, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski: Co kryje nocne niebo – astronomia dla każdego.
14:00-16:00 mgr inż. Sławomir Miernicki, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska: Polaryzacja światła.

20:00 – Michał Osiński i inni członkowie Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Tajemnice jesiennego nieba.
Obserwacje astronomiczne na terenie Stacji Meteorologicznej w Siedlcach, ul. Piaskowa 284. Warunek – pogodne, bezchmurne niebo. W związku z nieprzewidywalną pogodą, osoby zainteresowane uczestnictwem w pokazie proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem na adres e-mailowy [email protected] w celu uzyskania informacji o konkretnym terminie pokazu.

„Światło inspiracją dla twórców sztuki”
10:00-17:00 – wystawa malarstwa
Kamila Brama: „Akt – światło – konfiguracje.”

Warsztaty malarskie
Kamila Brama: „Światło w malarstwie abstrakcyjnym”.
2 grupy po 15 osób. Zgłoszenie uczestnictwa: Instytut Chemii Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (dawna Akademia Podlaska), ul. 3-go Maja 54, 08-110 Siedlce, e-mail: [email protected] , tel. (025) 6431069, kom. 500051721.

Warsztaty będą prowadzone w godzinach: I grupa – 11:00 – 13:30, II grupa – 14:30 – 17:00 Prace, które wykonają uczestnicy warsztatów, będą eksponowane na wystawie w ostatnim dniu Festiwalu (niedziela, 24 października) i wezmą udział w konkursie, w którym publiczność w głosowaniu wyłoni zwycięzców. Przewidujemy nagrody!!!
 
24.10.2010 – niedziela

XV. Nauka dla zdrowia i urody
Aula Instytutu Biologii, ul. Bolesława Prusa 12.
Prowadzenie: mgr Olga Szynkarczyk, mgr Izabela Mazurek.

10:00 – 10:30 prof. dr hab. Jolanta Franczuk, Katedra Warzywnictwa na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: Po zdrowie
i urodę z ziołami.
10:30 – 11:00 prof. dr hab. Zenon Węglarz, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW: Wprowadzanie dziko rosnących roślin leczniczych do uprawy ze szczególnym uwzględnieniem ich zróżnicowania fenotypowego.
11:15 – 11:45 mgr inż. Mirosław Angielczyk, „Dary Natury”, Członek Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”: Tradycje zielarskie na Podlasiu i wschodnim Mazowszu.
11:45 – 12:00 Wręczenie nagród w konkursie „Przepis na zdrowie”
12:00 – 12:15 Przerwa
12:15 – 13:00 dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny: Biotechnologia roślin w ochronie zdrowia człowieka.
13:00 – 13:45 dr Adam Halamski, Instytut Paleobiologii PAN Warszawa: O innych pożytkach z roślinnych substancji leczniczych: rekonstrukcje pokrewieństw.   
13:45 – 14:30 dr Krzysztof Kmieć, Katedra Farmakognozji Wydziału Farmaceutycnego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego: O leczniczych kasztanowcach i innych ziołach.

Ćwiczenia związane z wykładami
Sali nr 38 w Instytucie Biologii

11:00 – 13:00 dr inż. Agnieszka Affek-Starczewska, Katedra Ekologii Rolniczej na Wydziale Przyrodniczym, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Miejsce ziół w ogrodzie przydomowym – warsztaty projektowe.
Ograniczona liczba miejsc. Obowiązują zapisy, tel. 25 6431300.

Z tym blokiem tematycznym będą związane stoiska promocyjne „Polskiej Róży”, Zakładu Zielarskiego "KAWON-HURT" Nowak Spółka Jawna z Gostynia Wielkopolskiego oraz „Darów Natury” zorganizowane w klubie Instytutu Biologii.

 XVI. Więcej światła!!! cz. II
Hala sportowa przy ul. 3-go Maja 54
10:00-15:00 Wystawa interaktywna (pokazy, ćwiczenia, zabawy ze światłem, kolorem, obrazem): fizyka, technika, chemia, biologia, sztuka, …

Sala wykładowa nr 3
10:00-11:00 ks. dr Grzegorz Stolarski,  Zakład Filozofii na Wydziale Humanistycznym, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Światło w filozofii.
11:00-12:00 dr n. med. Michał Skalski: Warszawski Uniwersytet Medyczny: Fototerapia.
12:00-13:00 dr n. med. Adam Marcheluk, FEBU, MBA, Oddział Urologiczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach: Światło w urologii.
13:00-13:30 dr Małgorzata Okuniewska-Kalicka, Z-ca Ordynatora Oddziału Okulistycznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach: Laserowe leczenie pacjentów z powikłaniami cukrzycowymi.
   

13:30 – 13:45 Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego nt. „Świetlne spektakle Natury”
13:45 – 14:00 Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą szkolną prezentację doświadczeń związanych ze światłem.
14:00 – 14:15 Ogłoszenie zwycięzców w konkursie publiczności na najlepszą pracę wykonaną w czasie warsztatów malarskich prowadzonych przez Kamilę Bramę.

10:00-15:00 – wystawa malarstwa
Kamila Brama: „Akt – światło – konfiguracje.”

XVII. Koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej
Finał XII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Koncert w Sali Podlasie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sienkiewicza 63.

Gospodarze Koncertu: Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski i J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Prof. dr hab. Antoni Jówko.

Wejściówki można uzyskać w Miejskim Ośrodku Kultury – ul. Henryka Sienkiewicza 63, Centrum Kultury i Sztuki – ul. B-pa Ignacego Świrskiego 31, Rektoracie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego – ul. Stanisława Konarskiego 2 (Pałac Ogińskich), sekretariacie Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach – ul. Bolesława Prusa 12.

15:15 – 15:45 wręczenie Medali Mazowieckiej Niezapominajki
16:00 – 17:30 Koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej

Koncert jest dedykowany, razem z serdecznym podziękowaniem, wszystkim osobom
i instytucjom, dzięki którym zorganizowany został XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach,
a w szczególności jest wyrazem wdzięczności dla Honorowych Patronów, Sponsorów, Gości, Wykładowców i wspaniałej festiwalowej Publiczności.
Dziękujemy!

 
Przypominamy, informujemy, zwracamy uwagę, polecamy, zapraszamy:
1.    Kawiarenka festiwalowa: przez cały czas trwania Festiwalu – naukowe dyskusje, spotkania „oko w oko z profesorem”, przed i po wygłoszonych wykładach. Klub
w Instytucie Biologii. ul. Bolesława Prusa 12.
2.    Program edukacyjny „Zakupy bez folii” – „Robiąc zakupy myśl o środowisku – „Nie daj się zafoliować!” Wystawa i promocja toreb na zakupy – przyjaznych środowisku.
3.    „Weź przyrodę pod parasol” – program edukacyjny promujący prośrodowiskowe postawy społeczeństwa dla uczczenia „Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej – 2010”.
4.    „Świetlne spektakle Natury” – wystawa pokonkursowa w budynku Wydziału Nauk Ścisłych przy ul. 3-go Maja 54 (sobota i niedziela 23 i 24.10.2010).
5.    Wystawa „Tatarzy Podlascy”, Biblioteka Główna, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9 – przed salą wykładową nr 101 (sobota 23.10.2010 r.)
6.    Wystawa „Fiat Lux” – holenderskich studentów z Fotoacademii w Amsterdamie, piątek, 22.10.2010, godz. 16:00, Akademicka Galeria Fotografii, ul. Henryka Sienkiewicza 51.
7.    Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia pt. „Ekslibrisy aktorów i twórców kultury.” Wernisaż – sobota, 23.10.2010 r., godz. 14:30. Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9.
8.    Stoiska promocyjne „Poznaj Dobrą Żywność”, Klub i hol w Instytucie Biologii,
ul. Bolesława Prusa 12 (piątek, godz. 10 – 13).
9.    Wystawa nt. Historia przemysłu naftowego i gazowniczego. W holu przed Salą Senatu, (czwartek, 21.10.2010 r., godz. 15:00 – 19:00).
10.    Limeryki o przyrodzie – tomik poezji i inne festiwalowe wydawnictwa.
11.    Eksperymenty i pokazy przygotowane przez gimnazjalistów i licealistów oraz ich nauczycieli – „Młodzi w nauce” (23 i 24.10.2010, Hala sportowa,
ul. 3-go Maja 54.)
12.    Ćwiczenia z mikroskopami Delta Optical – „Pasjonujący świat mikroorganizmów” i „Chromosomy” (piątek, 22.10.2010, godz. 10:00-17:00).
13.    „Światło inspiracją dla twórców sztuki” – wystawa malarstwa Kamili Bramy: „Akt – światło – konfiguracje” (sobota-niedziela 23/24.10.2010 – Hala sportowa, ul. 3-go Maja 54).
14.    Warsztaty malarskie, Kamila Brama: „Światło w malarstwie abstrakcyjnym” (23.10.2010 – godziny 11:00 – 13:30 i 14:30 – 17:00). Obowiązują zapisy: Instytut Chemii Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (dawna Akademia Podlaska), ul. 3-go Maja 54, 08-110 Siedlce, e-mail: [email protected] , tel. (025) 6431069, kom. 500051721. Przyjmujemy 2 grupy po 15 osób.
15.    Michał Osiński i inni członkowie Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Tajemnice jesiennego nieba.
Obserwacje astronomiczne na terenie Stacji Meteorologicznej w Siedlcach,
ul. Piaskowa 284. W związku z trudną do przewidzenia pogodą, osoby zainteresowane uczestnictwem w pokazie proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem na adres e-mailowy [email protected] w celu uzyskania informacji o konkretnym terminie pokazu.
 
Patroni i Komitet Honorowy festiwalu
1.    Posłanka na Sejm RP – Pani Stanisława Prządka.
2.    Poseł na Sejm RP    – Pan Krzysztof Tchórzewski.
3.    Poseł na Sejm RP – Pan Krzysztof Wawrzyniec Borkowski.
4.    Poseł na Sejm RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi    – Pan Marek Sawicki.
5.    J.E. Biskup Siedlecki    – Ks. Zbigniew Kiernikowski.
6.    J.E. Biskup Drohiczyński – Ks. Antoni Dydycz.
7.    J.E Biskup Łowicki – Ks. Józef Zawitkowski.
8.    Przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN – Pani Prof. Magdalena Fikus.
9.    Wojewoda Mazowiecki – Pan Jacek Kozłowski.
10.    Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik.
11.    J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – Pan Prof. Antoni Jówko.
12.    J.M. Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach –
Pan dr inż. Leszek Gadomski.
13.    Prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego – Pan Prof. Piotr Matusak.
14.    Dyrektor Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa – Pan Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk.
15.    Pan Redaktor Andrzej Zalewski – Ekoradio.
16.    Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Pan dr Tomasz Skrzyczyński.
17.    Dyrektor Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z.o.o., Zakładu Gazowniczego w Mińsku Mazowieckim – Pani Joanna Pindelska.
18.    Prezydent Miasta Siedlce – Pan Wojciech Kudelski.
19.    Starosta Siedlecki – Pan Zygmunt Wielogórski.
20.    Prezes WLKS w Siedlcach – Pan Jan Hawrylewicz.
21.    Prof. dr hab. Kazimierz Bukowski.
22.    Prof. dr hab. Zbigniew Lisowski.
23.    Prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach – Pan Wojciech Kaszyński.
24.    Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach – Pan Andrzej Matuszewicz.
25.    Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach – Pan Michał Hołownia.
26.    Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach – Pan dr Jan Jaroszyński.
27.    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach – Pan Mariusz Woszczyński.

Instytucje i organizacje współpracujące przy przygotowaniu programu Festiwalu z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (układ alfabetyczny)
1.    Akademicka Galeria Fotografii.
2.    Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
3.    Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach.
4.    Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.
5.    Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach.
6.    „Dary Natury” – Koryciny.
7.    Delta Optical.
8.    EKORADIO.
9.    Fotoakademia Amsterdam (Holandia).
10.    Fundacja „Polska Róża”.
11.    INVESTIN.
12.    Liga Ochrony Przyrody ZO w Siedlcach.
13.    Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z.o.o. Zakład Gazownictwa w Mińsku Mazowieckim.
14.    Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.
15.    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16.    Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
17.    Muzeum Regionalne w Siedlcach.
18.    Siedleckie Towarzystwo Miłośników Astronomii.
19.    Siedleckie Towarzystwo Naukowe.
20.    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”.
21.    Stowarzyszenie Magurycz.
22.    Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka.
23.    Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział Siedlecki.
24.    Transdyscyplinowe Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. Kazimierza Bogdańskiego.
25.    WLKS Siedlce.
26.    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
27.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach.
28.    Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie – Delegatura w Siedlcach.
29.    Zakład Zielarski "KAWON-HURT" Nowak Spółka Jawna, Gostyń Wielkopolski.
30.    Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach.
31.    Inne organizacje i instytucje.

Festiwal dofinansowany i wspierany przez Sponsorów: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp z.o.o., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Siedlce, Starostę Siedleckiego, Zakład Zielarski "KAWON-HURT" Nowak Spółka Jawna – Gostyń Wielkopolski. Dziękujemy.

Patroni medialni
Katolickie Radio Podlasie, Tygodnik Siedlecki, Siedlce TV.pl, Zielona Lekcja,
DDS24 Multimedia MAGBOSS S.C.

Media informujące o Festiwalu:
Echo Katolickie, Życie Siedleckie, Gazeta Siedlecka, Ekoradio, Radio Eska, Zielona Lekcja, Kultura.

Drodzy uczestnicy Festiwalu. Dziękujemy, za zainteresowanie Festiwalem i zapraszamy do aktywnego uczestnictwa. Jako organizatorzy dołożymy starań, aby imprezy Festiwalu odbywały się zgodnie z podanym czasem. Liczymy jednak na wybaczenie, jeśli z różnych obiektywnych przyczyn nastąpi niewielkie opóźnienie. Liczymy także na to, że informacją o Festiwalu podzielicie się ze swoimi znajomymi i razem z nimi będziecie uczestniczyć w wykładach, pokazach, dyskusjach. Liczymy na Waszą obecność. Spotkajmy się na Festiwalu!

Koncepcja programu i przygotowanie imprezy: dr Ryszard Kowalski, dr Barbara Pezler,
dr Maria Obrębska przy współpracy z pracownikami Działu Promocji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: mgr Ewą Nasiłowską i mgr Piotrem Świtalskim.

Źródło: www.festiwal.ap.siedlce.pl

.
 

Różnorodność w przyrodzie to jeden z tematów przewodnich tegorocznego Festiwalu. / Fot. A.S. Ramnath, www.sxc.hu

Tematem pierwszego konkursu są wszystkie zjawiska, które dadzą się zaobserwować w przyrodzie, a ich występowanie zawdzięczamy światłu. / Fot. ikler, www.sxc.hu

Różnorodność gatunków i krajobrazów to temat drugiego konkursu. / Fot. Goodmorph, www.sxc.hu

Przedmiotem poetyckiego konkursu są wiersze (limeryki) związane tematycznie z przyrodą i jej różnorodnością. / Fot. www.sxc.hu

„Przepis na zdrowie” to konkurs na oryginalne potrawy i lekarstwa wykonywane z roślin, przekazywane z pokolenia na pokolenie, według receptury zapisanej w notatniku babuni. / Fot. Zsuzsanna Kilian, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię