Masz pomysł na ścieżkę ekologiczną? Możemy Ci pomóc go zrealizować! Portal edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl zaprasza do udziału w konkursie „Stwórz ścieżkę edukacyjną”. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Zaprojektuj ścieżkę, na której można prowadzić edukację ekologiczną. Wybierzemy najlepszy pomysł i zrealizujemy go: wytyczymy ścieżkę i ufundujemy infrastrukturę terenową (o wartości do 20 tys. zł). Twój pomysł ma szansę być zrealizowanym!

Ważne, aby Twój projekt ścieżki dotyczył ciekawego i dostępnego dla wszystkich terenu, może to być np. pomysł ścieżki w parku narodowym, krajobrazowym, ogródku przyszkolnym lub przyprzedszkolnym, w parku miejskim, w ogrodzie czy kompleksie leśnym.

Autor projektu musi mieć prawo dysponowania danym teren.

Uwaga! Prace powyżej 5 MB prosimy przesyłać na FTP. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 czerwca 2010 r. – decyduje data stempla pocztowego.

R E G U L A M I N
I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego
„STWÓRZ ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego ? ?STWÓRZ ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄ? (zwanego dalej ?Konkursem?) jest adaptacja najciekawszych zakątków naszego kraju do celów edukacji ekologicznej, promocja aktywnej edukacji ekologicznej w formie poznawania ścieżek dydaktycznych oraz umożliwienie wykazania swojego talentu projektanckiego.
2. Organizatorem Konkursu jest wydawca portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl – Abrys Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-124), przy ul. Dalekiej 33 (zwany dalej ?Organizatorem?).
3. Podmiotem wspierającym Konkurs jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Przedmiotem Konkursu jest projekt ścieżki edukacyjnej znajdującej się na ciekawym przyrodniczo obszarze, którego zarządcą jest Uczestnik.
5. Organizator za ścieżkę edukacyjną uznaje trasę wytyczoną w ciekawym przyrodniczo miejscu, której przystanki zawierają tablice edukacyjne z informacjami o spotykanymi w terenie gatunkami roślin i zwierząt.
6. Konkurs rozpocznie się w dniu 01.09.2009 r., a zakończy w dniu 28.06.2010 r.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie: pracownicy ośrodków edukacji ekologicznej przy parkach krajobrazowych i narodowych, regionalnych centrów edukacji ekologicznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które dysponują ciekawymi przyrodniczo oraz ogólnodostępnymi dla społeczeństwa obszarami, na których można zorganizować ścieżkę przyrodniczą. Od uczestników są wymagane uzgodnienia wszystkich właścicielem gruntu, przez który przebiega ścieżka. Ponadto od wszystkich uczestników wymagana jest pisemna zgoda na wykorzystanie prac (załącznik nr 1). Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Jury oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Konkursu wysyła swoje Prace Konkursowe pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Forma jest dowolna ? może to być np. prezentacja multimedialna, opis itp.
a. W przypadku poczty elektronicznej, Uczestnik do 01.06.2010 r. wysyła na adres [email protected], w temacie wpisując: ?STWÓRZ ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄ?:
?  pracę konkursową w postaci pliku elektronicznego. Pliki elektroniczne winny nosić nazwę określoną według następującego klucza: nazwisko (kropka) pierwsza litera imienia (kropka) kolejny numer pracy (np. Jan Kowalski określa nazwę pliku, stanowiącego jego pracę konkursową jako ? ?kowalski.j.1?).
? swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon i e-mail w postaci pliku w formacie tekstowym. Plik z danymi powinien mieć nazwę: nazwisko (kropka) pierwsza litera imienia (kropka) dane (np. Jan Kowalski z określa nazwę pliku, stanowiącego jego dane jako ? ?kowalski.j.dane?),
? zgodę na wykorzystywanie prac (załącznik nr 1).
b. W przypadku poczty tradycyjnej, Uczestnik do 01.06.2010 r. wysyła na adres: ABRYS Sp. z o.o., ul. Daleka 33, 60-124 Poznań, z dopiskiem: STWÓRZ ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄ:
? pracę konkursową w kopercie, umieszczając na odwrocie nazwę swojej pracy wedle klucza: nazwisko (kropka) pierwsza litera imienia (kropka) kolejny numer pracy (np. Jan Kowalski określa nazwę pliku, stanowiącego jego pracę konkursową jako ? ?kowalski.j. 1?). Pod skrótową nazwą pracy (prac), Uczestnik umieszcza swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon i e-mail,
? zgodę na wykorzystywanie prac (załącznik nr 1).
4. Prace Konkursowe mogą być nadsyłane w terminie do dnia 01.06.2010 r.
5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych. Ponadto oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli jego zdaniem naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego bądź dobre obyczaje.
7. Organizator nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem.

III. KRYTERIA OCEN i ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Prace Konkursowe powinny zawierać pomysły zagospodarowania terenów ciekawych przyrodniczo w formie ścieżek edukacyjnych. Projekt ścieżki powinien zawierać: proponowaną nazwę, orientacyjną długość ścieżki, orientacyjny czas przebycia ścieżki, trasę (lokalizację podana według pobliskich miast i punktów), opis ścieżki zawierający proponowane przystanki i walory przyrodniczo-dydaktyczne ścieżki.
2. Oceny prac nadesłanych na Konkurs dokonuje powołane przez Organizatora Jury, biorąc między innymi pod uwagę ich piękno i walory dydaktyczne ścieżki, pomysłowość nadesłanych dokładność opisu.
3. Spośród nadesłanych Prac Konkursowych Jury wybierze zwycięski projekt.
4. W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przyznaniem nagrody ostatecznie rozstrzyga Organizator.
5. Uczestnicy nadsyłają prace do 01.06.2010 r. Wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych powinno nastąpić w terminie do dnia 13.06.2010 r., o czym Organizator poinformuje w terminie do dnia 14.06.2010 r. na portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl. Nagrody zostaną wysłane do laureatów konkursu w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników. Do dnia 28.06.2010 r. włącznie Organizator zakończy wszystkie czynności związane z konkursem.
6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. W uzasadnionych przypadkach Jury może odstąpić od przyznania nagrody bądź ? za zgodą Organizatora ? przyznać dodatkową nagrodę.

IV. NAGRODY
1. Organizator Konkursu przewiduje realizację zwycięskiego projektu  poprzez wyposażenie ścieżki w infrastrukturę (tablice, wiaty, ławeczki itp.) .

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgłoszenie udziału do Konkursu, poprzez przesłanie pracy konkursowej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.
2. Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, doręczenia nagród, zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, wysyłania informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
3. Każdy uczestnik, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, zgłoszenia modyfikacji bądź wystąpienia o ich usunięcie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie łącz internetowych, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają Prace Konkursowe.
2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym uczestników Konkursu za pośrednictwem portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.
5. Przesyłając zgłoszenie na adres Organizatora lub za portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl, Uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zgadza się na wykorzystywanie przesłanej przez niego Pracy Konkursowej do określonych celów promocyjnych.
6. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

                      Organizator Konkursu

Załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika

?Ja, niżej podpisany??????????????????????????????
oświadczam, że praca zgłoszona przeze mnie do konkursu ?Stwórz ścieżkę ekologiczną? (organizator: Abrys Sp. z o.o.) stanowi mój wytwór i przysługują mi do niej prawa autorskie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora, a także zgadzam się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

Akceptuję warunki regulaminu.

??????????????????????.
Data i czytelny podpis

Projekt, który wygra konkurs „Stwórz ścieżkę edukacyjną” zostanie zrealizowany. / Fot. www.mentor-polska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię