Wszystkie dzieci oraz miłośników ekologii w każdym wieku zapraszamy do opisania nam, najciekawszej ? Waszym zdaniem ? ścieżki ekologicznej oraz przesłania jej zdjęć. Nagrodami w konkursie ?Mój spacer ekologiczny? są laptop i aparaty fotograficzne. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Lubisz poznawać przyrodę, odwiedzając ścieżki dydaktyczne w lasach, parkach i ogrodach? Napisz nam, która ścieżka jest Twoim zdaniem najciekawsza. Na autorów najlepszych uzasadnień czeka sprzęt elektroniczny!

Praca konkursowa może mieć dowolną formę – opis lub prezentacja multimedialna – jednak muszą być zawarte w niej takie informacje, jak:

* nazwa ścieżki,
* park, w którym jest wytyczona,
* długość ścieżki,
* czas przebycia,
*  trasa
* walory przyrodniczo-dydaktyczne
* minmum 3 fotografie ścieżki
* uzasadnienie wyboru.

Do pracy konkursowej proszę dołączyć:

* metryczkę z imieniem, nazwiskiem, adresem, nr. tel i e-mai
* zgodę na publikację (załącznik 1 lub 2 do regulaminu)

Uczestnikiem Konkursu może być każdy. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac. Na zgłoszenia czekamy do 1 czerwca 2010 r.!

Uwaga! Prace powyżej 5 MB prosimy przesyłać na FTP. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 czerwca 2010 r. – decyduje data stempla pocztowego.

W razie pytań, prosimy o kontakt: Emilia Seweryn [email protected]; tel. 61 655 81 34.

R E G U L A M I N

I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „MÓJ EKOLOGICZNY SPACER”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego ? ?MÓJ EKOLOGICZNY SPACER? (zwanego dalej ?Konkursem?) jest promocja aktywnej edukacji ekologicznej w formie poznawania ścieżek dydaktycznych oraz uświadomienie przyrodniczego piękna Polski.

2. Organizatorem Konkursu jest wydawca portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl – Abrys Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-124), przy ul. Dalekiej 33 (zwany dalej ?Organizatorem?).

3. Podmiotem wspierającym Konkurs jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Przedmiotem Konkursu jest opis ścieżki edukacyjnej (składający się z: nazwy ścieżki, nazwy gospodarza / parku, w którym jest wytyczona, długości ścieżki, czasu przebycia, trasy według miast, opisu ścieżki z przystankami oraz walorami przyrodniczo-dydaktycznymi) uznawanej przez Użytkownika za najciekawszą, dokumentacja fotograficzna tej ścieżki i uzasadnienie wyboru (zwane dalej ?Pracami Konkursowymi?), wykonane i nadesłane przez uczestników Konkursu.

5. Organizator za ścieżkę edukacyjną uznaje trasę wytyczoną w ciekawym przyrodniczo miejscu, która pozwala zapoznać się z spotykanymi tam gatunkami roślin i zwierząt.

6. Konkurs rozpocznie się w dniu 01.09.2009 r., a zakończy w dniu 28.06.2010 r.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy. Od uczestników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział w konkursie (załącznik nr 1). Od uczestników pełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na wykorzystanie prac (załącznik nr 2). Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Jury oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin.

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Konkursu wysyła swoje Prace Konkursowe pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

a. W przypadku poczty elektronicznej, Uczestnik konkursu do 01.06.2010 r. wysyła pracę konkursową w postaci:

? pliku elektronicznego w formacie tekstowym, np. ?doc?, ?odt? ? tu zamieszcza opis i uzasadnienie wyboru

? pliku graficznego, np. ?JPG? ? tu zamieszcza dokumentację fotograficzną, min. 3 zdjęcia wybranej ścieżki. Zdjęcia powinny mieć rozdzielczość min. 72 DPI. Pliki elektroniczne winny nosić nazwę określoną według następującego klucza: nazwisko (kropka) pierwsza litera imienia (kropka) kolejny numer pracy (np. Jan Kowalski ? ?kowalski.j.1?).

? pliku w formacie tekstowym Uczestnik  umieszcza swoje dane: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon i e-mail. W przypadku osób niepełnoletnich, oprócz zgody, o której mowa w pkt 1, wymagane jest podanie numeru telefonu i adresu mailowego do rodzica / opiekuna prawnego.   Plik z danymi powinien mieć nazwę: nazwisko (kropka) pierwsza litera imienia (kropka) (np. Jan Kowalski? ?kowalski.j.dane?).

Uczestnik wysyła pracę konkursową na adres [email protected], w temacie wpisując: ?MÓJ EKOLOGICZNY SPACER?.

b. W przypadku poczty tradycyjnej, Uczestnik 01.06.2010 r. wysyła pracę konkursową w kopercie:

? umieszczając swój opis ścieżki i uzasadnienie na jednostronnie zapisanej / zadrukowanej kartce (rękopisie / wydruku / maszynopisie) i opisując Pracę na odwrocie wedle klucza: nazwisko (kropka) pierwsza litera imienia (kropka) kolejny numer pracy (np. Jan Kowalski ? ?kowalski.j.1?).

? umieszczając zdjęcia (min. 3 o rozdzielczości min. 72 DPI) opisane według tego ww. klucza. Na odwrocie tekstu i zdjęć, Uczestnik  – pod skrótową nazwą swoich prac wedle klucza: nazwisko (kropka) pierwsza litera imienia (kropka) kolejny numer pracy (np. Jan Kowalski ? ?kowalski.j.1?)  – umieszcza swoje dane: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon i e-mail. W przypadku osób niepełnoletnich, oprócz zgody, o której mowa w pkt 1, wymagane jest podanie numeru telefonu i adresu mailowego do rodzica / opiekuna prawnego.

Uczestnik wysyła pracę konkursową na adres: ABRYS Sp. z o.o., ul. Daleka 33, 60-124 Poznań, z dopiskiem: MÓJ EKOLOGICZNY SPACER.

4. Prace Konkursowe mogą być nadsyłane w terminie do dnia 01.06.2010 r.

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych. Ponadto oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli jego zdaniem naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego bądź dobre obyczaje.

7. Organizator nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem.

III. KRYTERIA OCEN i ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Prace Konkursowe powinny zachęcać do aktywnej formy poznawania przyrody poprzez spacery ścieżkami edukacyjnymi.

2. Oceny prac nadesłanych na Konkurs dokonuje powołane przez Organizatora Jury, biorąc między innymi pod uwagę ich rzeczowość użytych argumentów, trafność opisu oraz piękno i walory dydaktyczne ścieżki.

3. Spośród nadesłanych Prac Konkursowych Jury wybierze po 3 zwycięzców.

4. W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przyznaniem nagród ostatecznie rozstrzyga Organizator.

5. Uczestnicy nadsyłają prace do 01.06.2010 r. Wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych powinno nastąpić w terminie do dnia 13.06.2010 r., o czym Organizator poinformuje w terminie do dnia 14.06.2010 r. na portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl. Nagrody zostaną wysłane do laureatów konkursu w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników. Do dnia 28.06.2010 r. włącznie Organizator zakończy wszystkie czynności związane z konkursem.

6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. W uzasadnionych przypadkach Jury może odstąpić od przyznania nagrody bądź ? za zgodą Organizatora ? przyznać dodatkową nagrodę.

IV. NAGRODY

1. Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców następujące nagrody:

I miejsce ? laptop HP Compaq 6730s Intel Core Duo T3400

II miejsce ?  cyfrowy aparat fotograficzny Canon Powershot A1000 IS

III miejsce ? cyfrowy aparat fotograficzny

Sony Cyber-shot DSC-S890

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie udziału do Konkursu, poprzez przesłanie pracy konkursowej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.

2. Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, doręczenia nagród, zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, wysyłania informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.

3. Każdy uczestnik, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, zgłoszenia modyfikacji bądź wystąpienia o ich usunięcie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie łącz internetowych, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają Prace Konkursowe.

2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym uczestników Konkursu za pośrednictwem portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl.

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.

5. Przesyłając zgłoszenie na adres Organizatora lub za portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl, Uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz zgadza się na wykorzystywanie przesłanej przez niego Pracy Konkursowej do określonych celów promocyjnych.

6. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Organizator Konkursu

Załącznik nr 1

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

?Ja, niżej podpisany?????????????????????????????? jako rodzic / opiekun prawny nieletniego?????????????????????(dane dziecka) oświadczam, że zgłoszona do konkursu ?Mój ekologiczny spacer?  (organizator: Abrys  Sp. z o.o.)  praca stanowi wytwór mojego dziecka, któremu przysługują do niego prawa autorskie.  Jednocześnie w imieniu??????????????????????????..(dane dziecka) oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora, a także zgadzam się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

Ponadto  wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

w I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „MÓJ EKOLOGICZNY SPACER organizowanego przez Abrys Sp. z o.o.

Akceptuję warunki regulaminu.

??????????????????????.

Data i czytelny podpis prawnego opiekuna dziecka

Załącznik nr 2

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika

?Ja, niżej podpisany?????????????????????????????? oświadczam, że praca zgłoszona przeze mnie do konkursu ?Mój ekologiczny spacer? (organizator: Abrys Sp. z o.o.) stanowi mój wytwór i przysługują mi do niej prawa autorskie.

Jednocześnie wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora, a także zgadzam się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

Akceptuję warunki regulaminu.

??????????????????????.

Data i czytelny podpis

Laptop HP jest główną nagrodą w konkursie „Mój spacer ekologiczny” – do wygrania także aparaty fotograficzne! / Fot. HP

Nagrodami w konkursie są też dwa aparaty cyfrowe. / Fot. Canon

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię