W czwartek, 25 lutego w Płocku odbyła się konferencja „Rola mediów w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa”. Organizatorem konferencji było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Towarzystwo Naukowe Płockie, Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego i Starostwo Powiatowe w Płocku.

Celem konferencji była ścisła współpraca z mediami w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa. Konferencja podkreśliła efektywność mediów w podnoszeniu świadomości ekologicznej. Uznano, że nowe podejście w polityce ekologicznej wymaga współpracy z dziennikarzami, organizacjami pozarządowymi oraz spotkań ze zwykłymi ludźmi, którzy również są zainteresowani ekologią.

Pan dr Krzysztof Kafel z Ministerstwa Edukacji Narodowej opowiadał o miejscu edukacji narodowej w zrównoważonym rozwoju. Związane ze strategią ekologiczną cele dla szkół znalazły się w przepisach prawnych. Pani dr Anna Kalinowska z Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego poruszyła temat roli mediów w edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Z kolei pan dr Witold Lenart opowiedział o roli telewizji w edukacji ekologicznej społeczeństwa i miejscu prasy ekologicznej fachowej w wyzwalaniu aktywności ekologicznej społeczeństwa.

Pani Anna Przybyszewska z Radia Eska Rock wskazała aspekty pracy dziennikarza radiowego oraz poruszyła kwestię wpływu audycji radiowych dla kształcenia ekologicznego społeczeństwa.

Firmę PKN Orlen reprezentowała pani Anna Żelazińska, przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. Bezpieczeństwa, Ekologii i Ochrony Środowiska nt. działań Orlenu dla środowiska oraz pan Arkadiusz Ciesielski z Biura prasowego. Oboje prelegenci wskazywali dobre praktyki Orlenu na rzecz środowiska (takie jak m.in. nowoczesna oczyszczalnia ścieków, sortownia odpadów komunalnych, zmniejszony pobór wody, sieć monitoringu powietrza) oraz sposób komunikowania o nich.

Edukacja ekologiczna w programach ochrony środowiska była przedmiotem wystąpienia pani prezes RCCE w Płocku Janiny Kawałczewskiej.  Wspomniany program zakłada m.in. podniesienie wiedzy ekologicznej oraz aktywizację społeczeństwa.

Aktywną postawę stara się także wyzwolić Tygodnik Płocki, organizując liczne akcje proekologiczne, takie jak m.in. konkurs "Porządkujemy i odnawiamy las", "Nasze rude skarby" czy akcja "Zostań przyjacielem ptaków". Cele tych akcji oraz zainteresowani społeczne nimi były przedmiotem pana Marcina Szmigierskiego z "Tygodnika Płockiego".

Z kolei o edukacji ekologicznej w terenie (m.in. poprzez spływy kajakowe) mówiła pani dr Maria Palińska z włocławskiego centrum edukacji. Jednym z wystąpień była także prezentacja portalu ZielonaLekcja.pl.

Po wygłoszonych w dyskusji referatach wnioskowano o:
1. edukację dla zrównoważonego rozwoju w programach szkolnych (wniosek do MEN),
2. stosowanie formy edukacji ekologicznej, aby objąć nią uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i polityków,
3. zmianę terminu emisji programów edukacyjnych w telewizji,
4. zabezpieczenie środków finansowych w budżetach gmin i powiatów na edukację ekologiczną, większą pomoc ze środków WFOŚiGW,
5. zapewnienie dofinansowanie z WFOŚiGW, NFOŚiGW prenumeraty czasopism dla szkół, min.: Aury, Przyrody Polskiej,
6. określenie efektów wskaźników edukacji ekologicznej,
7. stosowanie atrakcyjnych metod edukacji ekologicznej,
8. w większym stopniu zaangażować media w edukację ekologiczną społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie:
  – popularyzacji programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami, efektów ich realizacji,
  – informowania społeczeństwa o standardach ekologicznych i wymogach prawa ekologicznego,  
  -popularyzacji nowych technologii (BAT), firm wdrażających technologie, mających tytuł "Czystszej Produkcji", Certyfikaty ISO 14000,
  – pomocy szkołom, organizacjom społecznym w powszechnej edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
   – prezentacji postaw przyjaznych środowisku, ludzi – ekspertów ekologicznych, liderów ochrony środowiska,
  – poprawy komunikacji: media – władza ekologiczna z uwzględnieniem procedury ocen oddziaływania na środowisko,
   – prezentacji działań centrów edukacji ekologicznej,
   –  prezentacji społeczeństwu wpływu na środowisko firm, w tym PKN Orlen S.A.
w Płocku, ZUOK w Kobiernikach.
9. skoordynowanie działalności różnych ośrodków prowadzących edukację ekologiczną,
10. organizację kolejnej konferencji poświecić nakładom finansowym na ochronę środowiska i uzyskanym efektom ekologicznym,
11. włączyć media w kampanię "Czyste lasy Mazowsza".

Konferencji towarzyszyły wystawy: "Prasa płocka o problemach ekologicznych", "Fachowa prasa ekologiczna". Podczas przerwy prezentowano filmy ekologiczne.
Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. "Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie" finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Powiatu Płockiego. Patronat honorowy objął pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 

Pan dr Witold Lenart opowiedział o roli telewizji w edukacji ekologicznej społeczeństwa i miejscu prasy ekologicznej fachowej w wyzwalaniu aktywności ekologicznej społeczeństwa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentował Pan dr Kafel.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię