Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Gimnazjum nr 1 w Reszlu, Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu zapraszają do udziału w Festiwalu Nauki. Oszczędzamy energię i promujemy jej odnawialne źródła. Festiwal adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Odnawialne źródła energii są niezbędne, aby powstrzymać zmiany klimatu, a także  dla rosnącego zapotrzebowania na energię przez przemysł w perspektywie wyczerpujących się nieodnawialnych paliw organicznych.

Każdy z nas korzysta z energii. Zarówno w domu: siedząc przed komputerem, gotując, sprzątając czy też jadąc do pracy samochodem. Energia elektryczna, wytwarzana z węgla kamiennego bądź brunatnego, energia gazowa, czy też energia pozyskiwana ze spalania ropy naftowej. Nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez żadnej z tych energii. Jednak źródła, z których korzystamy są najczęściej źródłami nieodnawialnymi. Są to węgiel kamienny/brunatny, gaz ziemny, ale też uran, wykorzystywany w elektrowniach jądrowych.

Do czasu, kiedy zaczął się bum energetyczny, człowiek korzystał z darów natury. Słońce dawało ciepło, woda napędzała niektóre maszyny oraz dawała możliwość szybkiego transportu. Drewno zaś, spalane, dostarczało niezbędnego ognia do przyrządzenia posiłków. Człowiek nie był także obojętny wobec siły wiatru, z którego chętnie korzystał.

Odnawialne źródła energii to takie, które wykorzystują w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Cele konkursu
•    Zrozumienie, czym jest energia odnawialna, jakie są jej nośniki (i źródła).
•    Zrozumienie, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii staje się koniecznością.
•    Uświadomienie konieczności systematycznego oszczędzania energii w domu, szkole
i każdym innym miejscu.
•    Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na wartość i przydatność doświadczeń, eksperymentów, gier i zabaw w zdobywaniu wiedzy o energii i odnawialnych źródłach energii.
•    Zwrócenie uwagi uczestników na istotną rolę jaką powinna odgrywać energia przyjazna środowisku oparta na odnawialnych źródłach.
•    Popularyzowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii poprzez prezentacje, wystawy, prelekcje.
•    Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii: biomasy, wody, wiatru, słońca
i energii wnętrza Ziemi.
•    Uświadomienie uczestnikom sposobów właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz bezpiecznego, ekologicznego i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej.
•    Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na działania w codziennym życiu, przyczyniające  się do ocieplania klimatu.
•    Zachęcenie dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej do poszukiwania sposobów ochrony klimatu.
•    Połączenie nauki z ciekawą zabawą.
•    Udowodnienie, że nauka nie zamyka się jedynie w mądrych księgach.
•    Integracja środowiska nauczycielskiego wokół promowania nauki.
•    Zaangażowanie rodziców w organizację „Festiwalu Nauki…”.

Organizatorzy konkursu
•    Gimnazjum nr 1 w Reszlu, ul. Chrobrego 5A, 11 – 440 Reszel, tel. 89 7550037
•    Szkoła Podstawowa nr 18 w  Elblągu, ul. Węgrowska 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 2356376
•    Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,
tel. 89 5228511
•    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, www.wfosigw.olsztyn.pl

Uczestnicy konkursu
Konkurs jest przeznaczony dla przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych.

Zasady uczestnictwa w konkursie

1.    Warunkiem udziału w konkursie jest zorganizowanie w swojej placówce Festiwalu Nauki. Oszczędzamy energię i promujemy jej odnawialne źródła. W ramach tej imprezy dzieci i młodzież, pod kierunkiem nauczyciela i rodziców, powinny wykonać różnorodne zadania np.: przeprowadzić doświadczenia, eksperymenty, quizy, konkursy, gry, zabawy, pokazy, prezentacje, debaty, zorganizować wystawy, prelekcje i inne działania na temat energii.
2.    Przebieg imprezy należy udokumentować (zdjęciami) i napisać krótkie sprawozdanie pisemne według załączonego wzoru – załącznik 1.
3.    Sprawozdanie pisemne i dokumentację zdjęciową należy przesłać na płycie CD pod adres:

Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu
ul. B. Chrobrego 5A
11-440 Reszel
z dopiskiem na kopercie „Festiwal Nauki”.
Uwaga: zdjęcia i sprawozdanie z zorganizowanego „Festiwalu Nauki…” powinny być zapisane w osobnych plikach na płycie CD (zdjęcia w JPG, sprawozdanie w programie Word). Prosimy nie wklejać zdjęć do tekstu sprawozdania!
Ostatecznym terminem przesłania sprawozdania ze zdjęciami jest 31 marca 2011 r.


Czas trwania konkursu

Od listopada 2010 r. do 31 marca 2011 r.

Kryteria oceny
Kapituła konkursu oceniać będzie według kryteriów:
•    różnorodność i nowatorstwo wykonanych zadań w ramach „Festiwalu Nauki…”,
•    oryginalność pomysłów i koncepcji wykorzystywanych przy organizacji imprezy,
•    wartość dydaktyczna,
•    współpraca nauczycieli w organizacji imprezy,
•    zaangażowanie rodziców w organizację imprezy,
•    liczba gości uczestniczących w imprezie,
•    zgodność z regulaminem konkursu.

Nagrody
1.    Fundatorzy nagród: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Burmistrz Reszla.
2.    Prace będą oceniane w czterech kategoriach:
•    przedszkole,
•    szkoła podstawowa,
•    gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna,
•    ośrodek szkolno-wychowawczy.
3.    Organizatorzy przewidują w każdej kategorii po trzy nagrody (zakupienie pomocy dydaktycznych, dofinansowanie do zajęć terenowych):
I miejsce – 1.000 zł, II miejsce – 800 zł, III miejsce – 600 zł oraz wyróżnienia.
Dla wszystkich placówek przewidziane są dyplomy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.
4.    Decyzje kapituły konkursowej są ostateczne.
5.    Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w kwietniu 2011 r. podczas konferencji podsumowującej oraz na stronach  internetowych organizatorów: Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (www.wmodn.olsztyn.pl link Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej) i Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu
(www.gimnazjum1.reszel.pl, www.reszel.pl). 
6.    Wszystkie nagrodzone w konkursie placówki zobowiązane są odebrać osobiście przyznane nagrody. Organizatorzy nie będą wysyłać nagród.

Informacje na temat konkursu

Informacji na temat konkursu udzielają:
Alicja Szarzyńska – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, [email protected], [email protected], tel. 89 522-85-11 lub 89 522-85-00.
Elżbieta Majcher – Gimnazjum nr 1 w Reszlu, [email protected],  89 755 0037
Dorota Życzkowska – Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu, [email protected]  663543480

Inne postanowienia

1.    Kapituła wytypuje szkoły biorące udział w konkursie do zaprezentowania  swoich „festiwalowych działań” podczas konferencji podsumowującej. Formy prezentacji  zostaną ustalone bezpośrednio z wybranymi  szkołami.
2.    Rozstrzygnięcia podejmowane przez kapitułę konkursu są ostateczne i nie przysługuje
od nich odwołanie.
3.    Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druki w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
4.    Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) – załącznik 2.
5.    Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane placówkom.
6.    W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
7.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu bez podawania przyczyn.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!
Elżbieta Majcher, Alicja Szarzyńska, Dorota Życzkowska

Logo Festiwalu Nauki opracowała Dorota Życzkowska, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 18  w Elblągu.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię