Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o dacie rozpoczęcia trzeciego naboru do programu ?Edukacja ekologiczna?. Do rozdysponowania jest ponad 11 mln zł.

Już 17 października rozpocznie się III nabór (w tym roku) wniosków w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ?Edukacja ekologiczna?. Do rozdysponowania jest łącznie ponad 11 mln zł: 10,4 mln zł w formie dotacji i 1,04 mln zł jako preferencyjne pożyczki na pokrycie wkładu własnego.
Celem głównym programu, którego nabór w czterech kategoriach potrwa do 8 listopada br., jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

I kategoria konkursowa pn. ?Zrównoważona przestrzeń: Ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazach zabudowanych ? obiekty kulturowe, w tym zabytkowe i zespoły sakralne oraz ich otoczenie? przewiduje możliwość organizacji szkoleń dla liderów i opiekunów terenów i obiektów kulturowych (w tym zabytkowych) i zespołów sakralnych oraz ich otoczenia. Beneficjentami działania mogą być: organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów. Alokacja dla ośmiu zaplanowanych przedsięwzięć wynosi 2 mln zł.

II kategoria konkursowa pn. ?Zrównoważona konsumpcja? przygotowana została z myślą o programie aktywnej edukacji ogółu społeczeństwa, a w szczególności młodzieży i seniorów. Projekty mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, wydawcy gazet (PKD: 58.13.Z, 58.14.Z) oraz nadawcy radiowo-telewizyjni (PKD: 60.10.Z, 60.20.Z). W tej kategorii zostały przewidziane cztery przedsięwzięcia na łączną kwotę 2,4 mln zł.

III kategoria konkursowa pn. ?Adaptacja obiektów i terenów zieleni wokół budynków o charakterze kulturowym, w tym zabytkowym i sakralnym, służącym edukacji ekologicznej? obejmuje właśnie adaptację (w tym remonty, budowy, rozbudowy, wyposażenie i doposażenie) obiektów infrastruktury oraz terenów zieleni wokół budynków o charakterze kulturowym i zabytkowym, w tym sakralnym, służących edukacji ekologicznej. Beneficjentami mogą być: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, państwowe instytucje kultury, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów. Sześć wybranych przedsięwzięć będzie wspartych kwotą 5 mln zł.

IV kategoria konkursowa pn. ?Lokalne eko-działania dla zrównoważonego rozwoju? zakłada organizację konkursów grantowych, w których grupą celową jest ogół społeczeństwa, a beneficjentami mogą być tylko organizacje pozarządowe. Alokacja dla czterech projektów to 1 mln zł.

Nabór w programie ?Edukacja ekologiczna? poprzedzi szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się jesienią br. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udostępnione w późniejszym terminie na stronie NFOŚiGW.

Źródło: www.portalkomunalny.pl

Fot. depositphotos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię