Zrealizuj w czercu lub we wrześniu jeden z proponowanych projektów edukacyjnych i opisz jak udało się go zrealizować, najciekawsze relacje nagrodzimy! Pula nagród w konkursie to 15.000 zł

Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z Obszaru Karpackiego – tj. 4 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego.

Celem konkursu jest realizacja projektu edukacyjnego kształcącego kompetencje matematyczno-przyrodnicze z uczniami klas 1-3 lub 4-6 według jednego wybranego jednego wybranego scenariusza opracowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Zajawki projektów dla klas 1-3:

 1. O CZYM SZUMIĄ DRZEWA – Celem projektu jest pogłębianie wiedzy o drzewach, umiejętności ich obserwowania, mierzenia, badania ich użyteczności.
 2. DOMEK DLA PRZYJACIELA – Dzieci budują modele domków, postacie zwierząt, tworzą mapę rozmieszczenia „domków” zwierząt w okolicy.
 3. SKAŁY I SKAMIENIAŁOŚCI ? ŚLADY PRZESZŁOŚCI –  Dzieci nabywają umiejętność rozpoznawania i nazywania skał w najbliższym otoczeniu i upowszechniają zebrane informacje o przeszłości Ziemi w środowisku szkolnym.
 4. W KOLE GRY – uczniowie poznają znaczenia koła dla różnych środków transportu, identyfikują różnorodne zastosowania transportu i uczą się racjonalne korzystać z publicznych środków transportu.
 5. CZYM ODDYCHAMY ? POWIETRZE WOKÓŁ NAS – Poprzez doświadczenia i obserwacje dzieci poznają niektóre właściwości powietrza, zbierają informacje na temat stanu środowiska przyrodniczego swojej miejscowości i wykonują grę planszową o treściach ekologicznych.
 6. NASZE MAŁE „CENTRUM NAUKI KOPERNIK” ? ORGANIZUJEMY WYSTAWĘ „NA TROPIE ENERGII” – uczniowie przeprowadzają proste doświadczenia dotyczące energii, organizują stacje eksperymentalne i wystawę „Na tropie energii”.
 7. SŁUCHANIE ŚWIATA. CO DŹWIĘCZY I KWICZY W NASZEJ OKOLICY – dzieci badają dźwięki w swojej okolicy i samodzielnie budują instrumenty, za pomocą których urządzają koncert.
 8. PRACOWNIA KRAWIECKA ? SZYJEMY MUNDURKI EKOLOGICZNE NA MIARĘ – celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie przez uczniów ekologicznego mundurka szkolnego. Dzieci poznają sylwetkę, proporcje i wymiary własnego ciała, stosując proste działania matematyczne. Projekt zwieńcza pokaz szkolnej mody.
 9. POTRAWY REGIONALNE – dzieci tworzą własną, szkolną książkę z przepisami kucharskimi i ugotowanie przez dzieci wybranej przez nie potrawy, uznanej za charakterystyczną w ich regionie.
 10. URZĄDZENIA DAWNEJ I DZIŚ – Celem projektu jest poznanie korzyści i skutków korzystania z różnorakich urządzeń domowych i ich bezpiecznego użytkowania. Uczniowie mają szansę prześledzenia zmian, jakie zachodzą w codziennym życiu poprzez rozwój konstrukcji urządzeń pomagających w pracach domowych.
 11. RADY NA ODPADY – Celem projektu jest uświadomienie uczniom skali problemu odpadów wokół nas i kształtowanie postaw sprzyjających środowisku naturalnemu. Podejmowane działania zmierzają do identyfikacji miejsc zaśmiecanych i usuwania z nich śmieci oraz zaangażowania w to mieszkańców wsi.
 12. A CZAS PŁYNIE – Dzieci zastanawiają się nad upływem czasu – jak wpływa on na ludzi, przyrodę, budynki i urządzenia. Wyobrażają sobie, jak będzie wyglądać ich miejscowość za sto lat i wykonują jej makietę w przyszłości.
 13. DBAJ O ZWIERZĘTA HODOWLANE, A ONE BĘDĄ BARDZO WDZIĘCZNE – celem projektu jest kształtowanie pozytywnej postawy wobec zwierząt hodowlanych, poznanie gatunków zwierząt żyjących na polskiej wsi, ich zwyczajów i znaczenia, jakie mogą mieć dla człowieka.
 14. KARTONOWA KLASA – MODEL – celem projektu jest rozwijanie umiejętności rozumowania uczniów w sposób matematyczny oraz stosowania głównych zasad i procesów matematycznych (mierzenie, skala) w życiu codziennym.
 15. WODA W CHMURACH, WODA W ZIEMI ? GDZIE JEST NASZA WODA? celem projektu jest poznanie zasobów wodnych w najbliższej okolicy, zwrócenie uwagi na stałość zasobów wodnych na Ziemi, a także na potrzebę dbania o jakość i ilość wody.

Pełne scenariusze: mp1-3_tresc

Zajawki projektów dla klas 4-6:

 1. SKARBY ZIOŁOWEJ APTECZKI – Dzieci uczą się rozpoznawać zioła, zbierać, wykonywać z nich lecznicze preparaty, opakowywać je i opracowywać o nich informacje.
 2. WIELKA WYPRAWA PO SKARBY PRZYRODY –  W projekcie uczniowie wyszukują i opisują ciekawe obiekty przyrodnicze w okolicy szkoły. Podczas zajęć terenowych uczą się używania kompasu i mapy. Na koniec prezentują innym odnalezione skarby.
 3. NIE POZWOLIMY, ABY ZASYPAŁY NAS ODPADY! – Celem projektu jest kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowego postępowania z odpadami.
 4. WODA NA WAGĘ ZŁOTA – Uczniowie uczą się racjonalnego korzystania z wody i propagowania zasad, które temu sprzyjają.
 5. W JEDEN DZIEŃ DOOKOŁA ŚWIATA Uczniowie planują wymarzoną podróż, szukając informacji w internecie. Organizują rajd rowerowy po okolicy z udziałem mieszkańców wsi. Na koniec szacują, jakie skutki dla przyrody miała ich wycieczka rowerowa, a jakie miałaby, gdyby ją odbyli innymi środkami komunikacji.
 6. JAKIE TAJEMNICE KRYJE GLEBA? – Dzieci dowiadują się, jakie czynniki wpływają na żyzność gleby, poznają zależność między obecnością w glebie próchnicy a jej żyznością. Organizują wystawę organizmów glebowych i przygotowują film z ich prezentacji.
 7. ZIELONE ETYKIETKI Celem projektu jest zwiększenie świadomości konsumenckiej uczniów: poznanie przez nich etykiet energetycznych i recyklingowych, nabycie umiejętności rozpoznawania urządzeń energooszczędnych, zrozumienie użyteczności „zielonych” etykiet zamieszczanych na produktach codziennego użytku.
 8. POGODA JEST ZAWSZE? – Celem projektu jest rozszerzenie wiedzy o pogodzie, umiejętności obserwacji i rejestrowania składników pogody, poznanie i budowa przyrządów meteorologicznych oraz nauka odczytywania i przetwarzania danych pomiarowych uzyskanych z tych przyrządów.
 9. DLACZEGO WIDZIMY OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT? – Uczniowie zdobywają podstawową wiedzę z dziedziny optyki, wykonując przy tym wiele doświadczeń. Poznają różne urządzenia optyczne, a niektóre budują samodzielnie. Zdobytą wiedzę prezentują młodszym kolegom i koleżankom.
 10. Z NOTATNIKA MĄDREGO ŚWIETLIKA – Celem projektu jest podniesienie świadomości właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych i kształtowanie nawyku oszczędnego wykorzystywania energii elektrycznej.
 11. DLACZEGO LATAWIEC LATA – Uczniowie poznają w projekcie rolę i właściwości powietrza jako składnika środowiska niezbędnego do latania. Uczą się praktycznego korzystania z instrukcji i budują latawce, które prezentują podczas imprez szkolno-rodzinnych. Efektem projektu jest też film ze „święta latawca”.
 12. BEZPIECZNA SZKOŁA – Uczniowie poznają oznakowania przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznej, projektują i wykonują przekroje budynku szkolnego i plany jego ewakuacji oraz uczestniczą w próbnym alarmie przeciwpożarowym.

Pełne scenariusze: mp4-6_tresc

Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 wybrane i zrealizowane projekty edukacyjne – 1 dla klas 1-3 oraz 1 dla klas 4-6.

Przedmiotem Konkursu są relacje ze zrealizowanych projektów w formie opisu realizacji wraz ze zdjęciami, przy czym:
– ZDJĘCIA – liczba: 5-7 zdjęć zapisanych w formacje JPG, o rozdzielczości min. 2400 pixeli
– OPIS – powinien być zapisany w formacie .doc, .docx, .odt, opis może mieć max. 2000 znaków ze spacjami

Prace konkursowe (zdjęcia oraz opisy) wraz z danymi szkoły należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Termin nadsyłania prac konkursowych: 20.09.2014r.

W konkursie przewidziano 20 nagród w formie zakupionych pomocy naukowych o łącznej wartości 10.000 PLN oraz 10 nagród po 500zł każda w formie bonu zakupowego na zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 5000 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię