Świat naszych skrzydlatych przyjaciół jest piękny i bardzo różnorodny. Zachęcamy do tego, by w trakcie wakacyjnych wędrówek ? i nie tylko ?  obserwować ptaki. To fascynująca lekcja przyrody i bliski kontakt z naturą. Jeśli dodatkowo swoje obserwacje uwieczniamy w postaci fotografii, to warto pochwalić się nimi w ramach konkursu „Migawki z ptasiego świata”.

Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom, młodzieży i dorosłym piękna awifauny, czyli świata ptaków, a także zagrożeń, jakie czyhają na ptaki i wskazania potrzeby jej ochrony.

Przedmiotem konkursu są autorskie, amatorskie prace fotograficzne. Organizator konkursu, czyli Parus Projekt czeka na Wasze zdjęcia do 15 września 2014.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli. Komisja oceni zdjęcia pod kątem pomysłowości, atrakcyjności i estetyki wykonania.

Nie sposób wspomnieć o nagrodach, które są wyjątkowo atrakcyjne. Wyłonionych zostanie dwanaście najlepszych prac, po trzy w każdej kategorii wiekowej oraz trzy nagrody publiczności (wyłonione w toku głosowania na FB).

Nagrodą główną w kategorii młodzież oraz dorośli jest jednodniowy indywidualny kurs fotografii, a dla dzieci – tablet edukacyjny.

Aplikacja konkursowa

Fotografując ptaki i obserwując je, pamiętajmy, że  w ptasim środowisku jesteśmy intruzami, więc obserwując je, starajmy się jak najmniej zakłócać ich spokój. Każdy, kto obserwuje ptaki powinien szanować ptaki i przyrodę. Dobro ptaków powinno zawsze mieć pierwszeństwo przed wynikami obserwacji.

Kodeks Obserwatora Ptaków
(na podstawie American Birding Association)

1. Promuj dobro ptaków i ich naturalnego środowiska.
?    Wspieraj ochronę środowisk ważnych dla ptaków.
?    Aby nie wystawiać ptaków na stres lub niebezpieczeństwo, ograniczaj się i zachowuj ostrożność podczas obserwacji, fotografowania, nagrywania głosów lub filmowania..
?    Ogranicz stosowanie nagrań głosów i innych sposobów przywabiania ptaków
?    Trzymaj się w odpowiedniej odległości od gniazd, kolonii lęgowych, noclegowisk, tokowisk i ważnych miejsc żerowania
?    Ogranicz używanie sztucznego oświetlenia przy filmowaniu lub fotografowaniu, szczególnie do zbliżeń.
?    Zanim ujawnisz odkryte miejsca lęgowe lub rozgłosisz obecność rzadkiego ptaka, oceń prawdopodobieństwo, że nie narazi to ptasiego świata na straty wywołane masowymi wycieczkami
?    Trzymaj się dróg, szlaków i ścieżek.
2. Szanuj prawo i prawa innych.
?    Respektuj przepisy i regulaminy dotyczące terenów chronionych. Jeśli jest to zakazane, nie wchodź na własność prywatną bez wyraźnej zgody właściciela.
?    Zachowaj grzeczność i uprzejmość w kontaktach z innymi ludźmi..
3. Zapewnij, by karmniki, budki lęgowe i inne sztuczne urządzenia dla ptaków były bezpieczne.
?    Utrzymuj pożywienie, wodę i pojemniki w czystości. Podczas surowej pogody należy dokarmiać ptaki bez przerw.
?    Regularnie czyść i naprawiaj budki lęgowe, sztuczne gniazda itp.
?    Gdy przywabiasz ptaki w jakieś miejsce, zapewnij, by nie były wystawione na drapieżnictwo kotów i innych zwierząt domowych.
4. Obserwowanie ptaków w grupie wymaga dodatkowej uwagi.
?    Szanuj zainteresowania, prawa i umiejętności innych obserwatorów ptaków, a także innych ludzi przebywających w terenie. Dziel się z innymi wiedzą i doświadczeniem,
?    Jeśli jesteś świadkiem nieetycznego zachowania się obserwatorów ptaków, interweniuj!
5. Zapisuj obserwacje i informuj o nich innych obserwatorów ptaków lub odpowiednie organizacje, zwłaszcza, jeśli ma to znaczenie dla ochrony ptaków. Rozważ w akcjach liczenia ptaków itp. organizowanych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Przyjaciół Ptaków (OTOP).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię