Edukacja ekologiczna dotycząca właściwego postępowania z odpadami, realizowana na poziomie samorządów winna odgrywać olbrzymią rolę w zakresie zwiększenia świadomości mieszkańców. O tym, jak jest i jak być powinno dyskutowali w piątek wielkopolscy urzędnicy.

Spotkanie, w którym wzięło udział blisko 30 osób, zajmujących się sprawami gospodarki odpadami w gminie, zorganizował Zakład Gospodarki Odpadami ? Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie. ? Gminy odgrywają istotną rolę w zakresie informacji i edukacji mieszkańców o obowiązującym systemie gospodarki odpadami, tym bardziej, że w najbliższym czasie przed nimi sporo wyzwań. Należy do nich m.in. selektywna zbiórka odpadów kuchennych czy też rozwiązanie problemu zagospodarowania popiołów ? podkreślił Witosław Gibasiewicz, prezes Zarządu ZGO w Jarocinie. Gminy borykają się z wieloma problemami, które winny być przedmiotem działań edukacyjnych. Są to m.in. wzrastająca liczba nielegalnych wysypisk odpadów na terenie gminy, wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki bioodpadów, zła jakość surowca, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej, czy też wdrożenie segregacji odpadów z podziałem na pięć frakcji (zamiast na ?mokre? i ?suche?). Rozwiązanie każdego z nich wymaga właściwej i długofalowej edukacji.

Krok po kroku, rok po roku  

Edukacja ekologiczna mieszkańców nie jest ani łatwa, ani szybka. Trzeba się też do niej właściwie przygotować. Na temat poszczególnych etapów działań edukacyjnych, uwzględniających diagnozę problemu, dobór grup odbiorców, szacowanie kosztów i ustalenie budżetu, przygotowanie harmonogramu rzeczowo-zadaniowego czy też dobór odpowiednich narzędzi i metod edukacji mówiła podczas spotkania Małgorzata Masłowska-Bandosz, dyrektor ds. edukacji ekologicznej w firmie ABRYS. ? Edukacja ekologiczna prowadzona przez gminę nie może opierać się tylko na zamieszczeniu na stronie internetowej skanu uchwały, dotyczącej gospodarki odpadami albo harmonogramu wywozu odpadów. By osiągnąć dobre efekty, trzeba zrobić dużo więcej ? zaznaczyła M. Masłowska-Bandosz. Spośród wielu metod i narzędzi na szczególną uwagę zasługuje przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotek, broszur komiksów itp.), organizacja spotkań z mieszkańcami, udział w organizowanych konkursach nt. odpadów czy też realizacja stoisk edukacyjnych podczas imprez plenerowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na  zróżnicowanie grup odbiorców i dostosowanie metod, do każdej z nich. Warto też znaleźć lokalnych partnerów, którzy pomogą nam w prowadzeniu działań edukacyjnych. Należą do nich np. placówki oświatowe, parafia, straż pożarna, koło gospodyń wiejskich czy też lokalne stowarzyszenia. Kampania powinna być także prowadzona systematycznie i długofalowo.

Komunikacja i informacja

Nieodłącznym elementem wszystkich działań edukacyjnych powinna być ich komunikacja. O tym, co brać pod uwagę przy doborze kanałów informacyjnych, jak przygotowywać materiały prasowe, a także w jaki sposób prowadzić komunikację za pośrednictwem mediów elektronicznych podczas szkolenia mówił Tomasz Szymkowiak, dyrektor ds. wydawnictw w firmie ABRYS. ? Bardzo istotna jest wielotorowa komunikacja ze społeczeństwem. Do wykorzystania jest sporo narzędzi ? reklama prasowa, media elektroniczne, czy też media społecznościowe. Każde z nich ma swoją grupę odbiorców i do każdej z nich z właściwym przekazem należy dotrzeć ? zaznaczył T. Szymkowiak. Podkreślił, że udział w mediach społecznościowych jest nowoczesną, dynamiczną i skuteczną formą promocji działań gminy. ? Promocja w mediach społecznościowych nie polega jednak na publikowaniu postów bez ładu i składu. Musi być prowadzona w sposób bardziej usystematyzowany i zaplanowany. Media społecznościowe to najbardziej dogodna i jedna z najtańszych form promocji gminy instytucji samorządowej  ? podkreślił T. Szymkowiak.

Zrealizowane w Jarocinie przez ZGO szkolenie pn. ?Ekoedukacja i promocja w gminach, należących do Porozumienia Międzygminnego? miało charakter warsztatowy. Nie zabrakło w nim dyskusji, analiz przypadku czy też wymiany doświadczeń. Wniosek po spotkaniu nasuwa się jeden ? gminy mają sporo do zrobienia, zarówno w kwestii edukacji, jak i informacji w zakresie gospodarki odpadami, dlatego im więcej możliwości przedyskutowania swoich pomysłów, działań i planów, tym większe szanse na lepszą i bardziej skuteczną edukację ekologiczną w przyszłości.

 GALERIA ZDJĘĆ

Archiwum ZGO Jarocin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię