Dzisiaj odbywa się IX Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli skierowana do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Podczas wydarzenia naukowcy i nauczyciele zaprezentują przykłady nowoczesnej aktywnej edukacji przyrodniczej.

Program GLOBE, dzięki sprawdzonym narzędziom i metodom dydaktycznym, to doskonała merytoryczna i metodyczna podstawa prowadzenia ciekawych zajęć z przedmiotów przyrodniczych na wszystkich i poziomach nauczania. Globe proponuje szkołom zarówno atrakcyjne, nowoczesne technologie, jak też wzbogacenie procesu nauczania poprzez współpracę nauczycieli i angażowanie uczniów w interdyscyplinarne badania środowiska. Może być również wykorzystany podczas indywidualnej pracy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Program Konferencji
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28

9.00-10.00    Rejestracja uczestników Konferencji
10.00-10.30  Rozpoczęcie Konferencji – powitanie uczestników, wystąpienia gości
10.30-10.45   Stan realizacji Programu GLOBE, podsumowanie roku – Magdalena Machinko-Nagrabecka, koordynator Programu GLOBE, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Jak powiązać elementy Programu GLOBE z programem nauczania – przykłady
10.45-11.30   
•    W szkole podstawowej – nauczyciel Programu GLOBE
•    W gimnazjum – nauczyciel Programu GLOBE
•    W szkole ponadgimnazjalnej – nauczyciel Programu GLOBE

Nowości w Programie GLOBE, propozycje rozszerzenia wspólnych działań
11.30-11.50    Badaj klimat z Programem GLOBE dodatkowe działania na lata 2012-2014 – Magdalena Machinko-Nagrabecka, koordynator Programu GLOBE, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
11.50-12.10    Badawcza Kampania Klimatyczna, Badanie zapylenia atmosfery (w oparciu o badania atmosferyczne prowadzone w Programie GLOBE) – dr Krzysztof Markowicz, Członek Rady Programowej GLOBE, UW

Nowości w Programie GLOBE – Regionalne Projekty Badawcze
12.10-12.25    Regionalnych Projektach Badawczych Programu GLOBE, Planowanie trasy edukacyjnych zajęć terenowych z GPS i portalem Google Earth – Magdalena Machinko-Nagrabecka, koordynator Programu GLOBE, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
12.25-12.40    Uczniowskie projekty badawcze kluczem do rozwoju uzdolnień i zainteresowań ucznia, Regionalne Projekty Badawcze Programu GLOBE – Anna Woźniak doradca metodyczny biologii
12.40-13.00    Przerwa Kawowa

Nowości w Programie GLOBE – Regionalne Projekty Badawcze cd.
13.00-13.45    Przykłady realizacji Regionalnych Projektów Badawczych, wirtualne ścieżki edukacyjne – nauczyciele Programu GLOBE, Trenerzy Regionalni
13.45-14.05    Zakończenie Konferencji i rozdanie nagród dla Trenerów Regionalnych Projektów Badawczych Programu GLOBE

Konferencja dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O programie Globe

Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem edukacyjnym, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. Program realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a stroną amerykańską. W ramach Programu w 110 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 20000 szkół badających problemy środowiska przyrodniczego oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością. Wszystkie te działania są prowadzone pod kierunkiem specjalnie przeszkolonych dla potrzeb Programu nauczycieli, utrzymujących ścisły kontakt z koordynatorem krajowym, odpowiedzialnym za zarządzanie Programem, wspomaganie merytoryczne i organizacyjne. Zainteresowane szkoły przeprowadzają obserwacje dotyczące pokrycia terenu, sezonowości a także prowadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Interpretują zdjęcia satelitarne i wykorzystują nowoczesne metody zobrazowani danych. Uzyskane wyniki badań zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane są drogą internetową do bazy danych Programu.

Program umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii  i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej (zaangażowanie w ochronę środowiska). Badania komponentów środowiska ukazują Ziemię jako spójny system powiązanych zjawisk i procesów. Wyniki przesyłane są Internetem do bazy danych Programu, odpowiednie narzędzia umożliwiają ich wizualizację  on-line (wykresy, mapy). Program GLOBE, dzięki sprawdzonym narzędziom i metodom dydaktycznym, to doskonała merytoryczna i metodyczna podstawa prowadzenia ciekawych zajęć  z przedmiotów przyrodniczych na wszystkich poziomach nauczania, proponuje bowiem szkołom zarówno atrakcyjne, nowoczesne technologie, jak też wzbogacenie procesu nauczania poprzez współpracę nauczycieli i angażowanie uczniów w interdyscyplinarne badania środowiska. Może być również wykorzystany podczas indywidualnej pracy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie uczestniczący w programie i korzystający z jego efektów mają szansę podniesienie umiejętności w zakresie: zadawania pytań problemowych, zdobywanie nowej wiedzy oraz wyjaśniania zjawisk. Łatwiej jest im zrozumieć zasady prowadzenia badań naukowych  i wyciągania wniosków na podstawie zebranych danych. Obserwacje i eksperymenty, pytania naukowe, pomiary ilościowe i jakościowe, metody interpretacji wyników rozwijają wyobraźnię  i kreatywności uczniów. W programie możliwe jest zapoznanie uczniów z etapami procesu badawczego (uzyskiwania danych i ich wykorzystywania) ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność, jednorodność, powtarzalność oraz zasięg pomiarów istotne z punktu widzenia badań naukowych a rozwijające w uczniach umiejętności stawiania hipotez, zadawania pytań oraz zainteresowania naukowe. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi (GPS, Internet, sprzęt pomiarowy …) i technologii ICT oraz nowoczesny model nauczania przedmiotów przyrodniczych to gwarancja zainteresowania młodych ludzi procesem edukacyjnym i chętnego ich włączenia w działania z nim związane. Skoncentrowanie się w większym stopniu na przyjemnościach związanych z nauką (np. terenowe zajęcia praktyczne, wykorzystanie Internetu, nowoczesny sprzęt) powoduje zainteresowanie ucznia procesem przyswajania wiedzy a w konsekwencji nauczanym przedmiotem.

Kim jest organizator Programu GLOBE?
Program GLOBE jest realizowany przez zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa (www.gridw.pl)  i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej. Centrum UNEP/GRID-Warszawa działa jako jeden z ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database) utworzonej w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP – United Nations Environment Programme), wpisujących się w cele i misję UNEP związaną  z ochroną środowiska i zrównoważonym gospodarowaniem zasobów naturalnych Ziemi. Centrum jest wydzielonym Zakładem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Jego odstawowym zadaniem jest pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o środowisku naturalnym (w tym m.in.: opracowywanie baz danych przestrzennych, interaktywna wizualizacja danych przestrzennych, zastosowanie systemów informacji geograficznej, teledetekcji i technologii informacyjnych, jako narzędzi wspierających zarządzanie środowiskiem).

Statutowymi obszarami działań organizacji jest edukacja ekologiczna oraz edukacja geoinformacyjna. W ich ramach prowadzone są kompleksowe projekty dla uczniów i nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania bazujące na tzw. podejściu problemowym – PBL (ang. problem–based learning). Ich znakiem rozpoznawczym jest również promowanie zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Podczas zajęć z młodzieżą czy nauczycielami, szukanie odpowiedzi na pytania badawcze i postawione hipotezy realizowane jest zawsze z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych (ICT) takich, jak: nawigacja satelitarna, aplikacje internetowe i multimedialne, w tym geoportale i interaktywne mapy, jak również sprzęt pomiarowy do prowadzenia badań i pomiarów w terenie.

Poza programami realizowanymi w bezpośredniej współpracy z instytucjami oświatowymi Centrum prowadzi działania upowszechniające wiedzę na tematy związane z ochroną środowiska naturalnego i zagrożeń wynikających z wpływu człowieka na przyrodę kierowane do szerokiej rzeszy odbiorców. W kampaniach informacyjno-edukacyjnych (takich, jak.: Technologie dla Klimatu, Akademia Ekojazdy) organizacja stawia sobie za cel podniesienie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa. Istotnym elementem działań edukacyjnych są także specjalistyczne wydawnictwa i publikacje tematyczne (np.: Elektroniczny atlas środowiska Polski, Ten piękny tajemniczy świat, Różnorodność biologiczna w Polsce).

Dofinansowanie: Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

Osoby do kontaktu:

Krajowy Koordynator Programu GLOBE: Magdalena Machinko-Nagrabecka, tel.: 228406664 wew. 106;
e-mail: [email protected]
Komunikacja i Promocja: Małgorzata Konkol, Tel.:228406664 wew. 110; e-mail: [email protected]

 

 

Realizacja programu Globe wśród nauczycieli. / Fot. UNEP-Grid Warszawa

Program GLOBE jest międzynarodowym programem edukacyjnym, który umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. / Fot. Guillaume Riesen, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię