Ośrodek Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego jest jednostką organizacyjną Dyrekcji Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego w Złocieńcu  

Ul. Dworcowa 13

78-520 Złocienie

E-mail:[email protected]

tel./fax.: 094/ 36-73-544

Opis: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego (OEEPDiI) utworzono w 2002 roku. Jest on jednostką organizacyjną Dyrekcji Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Złocieniecki Ośrodek należy do sieci profesjonalnych punktów edukacji ekologicznej województwa zachodniopomorskiego. Jego wyposażenie oraz działalność edukacyjną w znacznej części sfinansowały Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pojezierza Drawskie i Ińskie położone są w części południowej i zachodniej Pojezierza Pomorskiego. Obszar ten cechuje się niezwykłymi walorami krajobrazowymi. Morfologia tego obszaru związana jest ze zlodowaceniem bałtyckim. Powstało tu wiele wzniesień, zagłębień i jezior. Dodatkowo obszar wzbogacają tereny leśne, kryjące mnóstwo rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Nadrzędnym celem działalności Ośrodka jest upowszechnianie wiedzy z zakresu:

 • racjonalnego gospodarowania w środowisku naturalnym,
 • podstaw racjonalnej gospodarki odpadami,
 • funkcjonowania biocenoz leśnych i wodnych,
 • procesów kształtujących krajobraz
 • zagrożeń środowiska pojeziernego,
 • metod ochrony przyrody i zasobów leśnych.

Ośrodek dysponuje obecnie:

 • salą dydaktyczno-konferencyjna wyposażoną w sprzęt audiowizualny,
 • salą laboratoryjną wyposażoną w zestawy do oznaczania czystości wody, tablice edukacyjne, sprzęt optyczny,
 • pracownią multimedialną,
 • czytelnią wyposażoną w wydawnictwa książkowe i czasopisma z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu i środowiska przyrodniczego oraz promujące walory Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego i innych parków krajobrazowych i narodowych znajdujących się na terenie całego kraju,
 • 3 salami wystawowymi – obecnie dostosowano je do prowadzenia warsztatów procyklingowych,
 • zieloną klasę umożliwiającą przeprowadzenie lekcji na świeżym powietrzu,
 • parkingiem.

Działalność Ośrodka

Edukacja ekologiczna to jedno z podstawowych zadań parków krajobrazowych. Działający przy Dyrekcji Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego Ośrodek Edukacji Ekologicznej upowszechnia wiedzę o środowisku naturalnym poprzez system zintegrowanych działań. Należą do nich:

 • różnorodne zajęcia edukacyjne z młodzieżą szkolną w budynku ośrodka,
 • stałe i sezonowe wystawy,
 • zajęcia terenowe,
 • publikacje popularne i naukowe,
 • seminaria, szkolenia, odczyty, wykłady i pogadanki o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, poszczególnych grup zawodowych oraz społeczności lokalnej,
 • konkursy przyrodnicze dla młodzieży szkolnej z terenu Pojezierzy,
 • współdziałanie z jednostkami realizującymi zadania z zakresu promocji turystyki pieszej i rowerowej oraz organizacji imprez turystycznych,
 • współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami i ośrodkami prowadzącymi edukację przyrodniczą w kraju i za granicą,
 • współpraca z mediami w zakresie edukacji przyrodniczej i promocji regionu.
 • W trakcie prowadzenia tych działań oraz przy opracowywaniu programów edukacyjnych z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz promujących walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczne regionu, Ośrodek stale współpracuje z WFOŚiGW woj. zachodniopomorskiego, samorządami z terenu Parków, stowarzyszeniami działającymi na rzecz Pojezierza Drawskiego i Ińskiego, lokalnym środowiskiem nauczycielskim i kulturalnym, licznymi ośrodkami naukowymi i organizacjami ekologicznymi

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię