Budynek Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. / Fot. BOEE

Wyjazd studyjny. / Fot. BOEE

Niedaleko oczyszczalni znajduje się elektrownia wiatrowa ? alternatywne źródło energii. / Fot. BOEE

Warsztaty. / Fot. BOEE

Warsztaty. / Fot. BOEE

Promocja nowoczesnych systemów technologii oczyszczania wód oraz propagowanie stosowania surowców odnawialnych. / Fot. BOEE

Laureaci Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych. / Fot. BOEE

Laureat Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. / Fot. BOEE

Wnętrze ogrodu. / Fot. BOEE

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych. / Fot. BOEE

Ogród. / Fot. BOEE

Oczyszczalnia wnętrze. / Fot. BOEE

Oczyszczalnia. / Fot. BOEE

ABC rolnictwa – warsztaty dla dzieci z zakresu podstaw rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska. / Fot. BOEE

Forum Rolników Ekologicznych. / Fot. BOEE

Sadzenie roślin. / Fot. BOEE

ABC rolnictwa – warsztaty dla dzieci z zakresu podstaw rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska. / Fot. BOEE

W trakcie zajęć dzieci zapoznane zostaną z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wsi i rolnictwa, zawodu rolnika i ogrodnika, pracami na roli wyznaczonej przez pory roku, wzajemnych relacji i oddziaływań rolnictwa na środowisko naturalne, wpływu człowieka na ochronę środowiska.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Barzkowicki Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Zespół Ponaddziałowy
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
tel.: (91) 561 37 00 do 02, fax: (91) 561 37 91
e-mail: [email protected], www.zodr.pl (ekologia)


W ramach działalności Barzkowickiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej organizowane są różne formy edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony środowiska na rzecz stałego podnoszenia świadomości ekologicznej, propagujemy wśród producentów rolnych działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego. Upowszechniana jest wiedza zakresu legislacji prawnych, krajowych i unijnych, dotyczących ogółu zagadnień związanych z ochroną środowiska i kształtowaniem krajobrazu przyrodniczego. Ponadto Barzkowicki Ośrodek Edukacji Ekologicznej propaguje różne rozwiązania inwestycji na rzecz ochrony środowiska. Wydawane są również materiały edukacyjne o tematyce ekologicznej. Ponadto popularyzowane jest rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo żywności o podwyższonej jakości oraz eko-agroturystykę. 
Każdy odbiorca: dziecko czy osoba dorosła znajdzie coś dla siebie: trudno bowiem sobie wyobrazić zdobycie wiedzy z zakresu ochrony środowiska  i ekologii bez przyjrzenia się z bliska przyrodzie i procesom w niej zachodzącym.

Obiekty dydaktyczne

Oczyszczalnia ścieków "Ogrody odnowy"

Oczyszczalnia ta łączy najnowsze osiągnięcia inżynierii ekologicznej z tradycyjną technologią oczyszczania ścieków. Oprócz bakterii, jakie zwykle znajdują się w tradycyjnych metodach osadu czynnego, przyjęty system wprowadza szereg gatunków roślin, zwierząt i drobnoustrojów o dużej zdolności do samoorganizowania się i pobierania energii słonecznej, co zapewnia efektywną biodegradację zanieczyszczeń. Uczestnicy spotkań edukacyjnych mogą „na żywo” obserwować różnorodność biologiczną oraz dynamiczne procesy zachodzące w ekosystemach. Pod koniec linii technologicznej w zbiorniku pojawiają się również ryby. Pełnią one rolę organizmów filtrujących, usuwają patogeny ze ścieków, pełnią jednocześnie rolę niezwykle czułych wskaźników jakości wody.
„Ogrody Odnowy” nie przypominają wyglądem typowej oczyszczalni ścieków, a raczej ogród botaniczny, gdzie rosną rośliny ozdobne a także rośliny wodne – oczyszczające ścieki. Dodatkowym atutem jest brak emisji uciążliwych odorów.  Niedaleko oczyszczalni znajduje się elektrownia wiatrowa   – alternatywne źródło energii.

Baza do prowadzenia różnych form edukacyjnych

Położenie ośrodka w nieznacznej odległości od drogi krajowej, wśród pól, łąk i malowniczych alei lipowych zapewnia możliwość pełnego relaksu dla osób szkolących się i odpoczywających.  Ośrodek posiada bazę hotelową i sale szkoleniowe. Hotel położony jest z dala od obiektów przemysłowych, w otoczeniu zieleni i bliskim sąsiedztwie lasów.

Biosurowcowy ogród dydaktyczny

Jest realizacją międzynarodowego programu pilotażowego projektu Leonardo da Vinci. W projekcie uczestniczą instytucje naukowe, badawcze oraz stowarzyszenia z Niemiec, Austrii, Węgier, Grecji, Bułgarii i Polski. Ogród zajmuje powierzchnię 1200 m2.Na poletkach demonstracyjnych Ogrodu znajdują się rośliny, których surowce odnawialne mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, zastępując powszechnie stosowane substancje chemiczne lub surowce kopalniane. Rośliny usystematyzowano według ich specyficznych walorów i składników. Przy zakładaniu ogrodu uwzględniono osiem grup roślin: cukrowe, skrobiowe, białkowe, oleiste, włókniste, rośliny o szczególnych składnikach  (przyprawowe, lecznicze, barwnikowe, garbnikowe, zawierające gumy, woski, żywice), energetyczne, drzewa  o szczególnych gatunkach drewna.

Bloki tematyczne

Promocja nowoczesnych systemów technologii oczyszczania wód oraz propagowanie stosowania surowców odnawialnych i propagowanie stosowania surowców odnawialnych 

Zadanie to skierowane jest do wszystkich grup wiekowych: począwszy od przedszkoli, szkół podstawowych, uczniów ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów. W naszych zajęciach-w szczególności – pokazach uczestniczą również osoby dorosłe, przedstawiciele różnych instytucji
Zajęcia te realizujemy w oparciu o istniejące na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego obiekty edukacyjne – oczyszczalnia ścieków „Ogrody Odnowy” oraz Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny.   Chcemy zwrócić ich uwagę zasoby przyrody jakimi są woda i rośliny oraz na naturalne siły drzemiące w przyrodzie -jej naturalne zdolności do samooczyszczania. Cel ten chcemy zrealizować poprzez propagowanie metod, technologii naśladujących przyrodę, w której wszystkie procesy powiązane są ze sobą.
Zadanie ma charakter otwarty, całoroczny. Nie ma określonych terminów. W zależności od zapotrzebowania jest realizowane na bieżąco-przyjmowane są zgłoszenia grup. Program bloku dydaktycznego dostosowany jest do wieku i zapotrzebowania odbiorcy. W programie znajdują się prelekcje propagujące stosowanie zasobów odnawialnych i nakierowane na ochronę środowiska na obszarach wiejskich oraz ochronę wód oraz zajęcia terenowe na bazie obiektów dydaktycznych. Zajęcia mogą obejmować zarówno pełen blok programowy – zajęcia na sali i terenowe, jak również na życzenie grupy – tylko sam pokaz. W ramach programu dla dzieci przewidujemy również pracę z zeszytem ćwiczeń.

Chrońmy wody przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego

Zadanie to skierowane jest do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich mieszkający na terenie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych w województwie zachodniopomorskim, przedstawiciele środowisk nauczycielskich oraz władz samorządowych.
Celem zajęć jest:

 1.  uwrażliwienie rolników na zaistniałe problemy środowiskowe
 2.  zaprezentowanie sposobów na ochronę wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego,
 3.  zapobieganie pogorszeniu stanu czystości wód (eutrofizacji) w szczególności na terenie zlewni Jeziora Miedwie, który to teren został zaliczony do obszarów  szczególnie narażonych i tu największa jest potrzeba edukacji rolników środowiska wiejskiego
 4. edukacja i kształtowanie właściwej postawy rolnika i osób mieszkających na wsi wobec obowiązującego prawa ochrony środowiska
 5. wdrażanie nawyków i umiejętności sprzyjających proekologicznym  zachowaniom
 6. kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko.

Tematyka zajęć      

 1. uzyskanie  wiedzy w jakim stopniu wody  województwa na obszarach wiejskich  są zanieczyszczane i z jakich źródeł te zanieczyszczenia pochodzą
 2. omówią nurtujące ich problemy dotyczące ochrony wód
 3. dowiedzą się o możliwościach poprawy stanu jakości wód

 ABC rolnictwa – warsztaty dla dzieci z zakresu podstaw rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska

Odbiorcfami są dzieci 5 i 6 letnie i uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
W trakcie zajęć dzieci zapoznane zostaną z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wsi i rolnictwa, zawodu rolnika i ogrodnika, pracami na roli wyznaczonej przez pory roku, wzajemnych relacji i oddziaływań rolnictwa na środowisko naturalne, wpływu człowieka na ochronę środowiska. Dzieci poznają różne gatunki roślin uprawnych, nauczą się rozpoznawać gatunki zbóż, poznają metody upraw oraz zabiegi pielęgnacyjne jakie rolnik musi wykonywać podczas całego roku, aby otrzymać plon.  Zostaną też zaznajomione z prawidłowymi zasadami agrotechniki, które nie szkodzą środowisku naturalnemu. 
W Biosurowcowym Ogrodzie Dydaktycznym dzieci zapoznają się  z zasadami uprawy roślin ogrodniczych, z wpływem przyrody na uprawy poprzez obserwację żywych organizmów. Zdobędą też wiedzę na temat biosurowców, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. W programie przewidujemy również samodzielne przygotowanie poletka i sadzenie roślin przez uczestników zajęć. Część terenowa warsztatów? obejmuje także wizytę w oczyszczalni ścieków „Ogrody Odnowy”, gdzie uczestnicy zapoznają się ze sposobem oczyszczania ścieków przy udziale roślin. Atrakcją jest także wyjście do pobliskiego gospodarstwa rolnego, gdzie można zobaczyć zwierzęta gospodarskie oraz dowiedzieć się, na czym polega praca gospodarza. W sali wykładowej dzieci podsumowują i utrwalają zdobytą wiedzę w ćwiczeniach oraz w dyskusji na temat: jak sam mogę dbać o środowisko? Podczas zajęć poruszana jest tematyka segregacji odpadów, dzikich wysypisk, ochrony i oszczędzania wody. Warsztaty przeprowadzane sa w maju i w czerwcu.

Propagowanie zasad rolnictwa ekologicznego jako element ochrony środowiska

Program skierowany jest do rolników 
Rolnictwo ekologiczne to metoda produkcji, w której dbałość o środowisko naturalne oraz profilaktyka zdrowotna są podstawowymi wyróżnikami. Metoda ta wymaga przestrzegania szczególnie ważnych dla ekosystemu zasad. Jakość środowiska produkcji, tworzenie jak najbardziej zrównoważonych agroekosystemów (ochrona gleb, zachowanie tzw. użytków ekologicznych: oczek, miedz, zadrzewień, itp.) i produkcja żywności ekologicznej, wymaga stałego popularyzowania zarówno wśród rolników, jak i potencjalnych konsumentów. 
Od kilku lat daje się zauważyć stały wzrost liczby gospodarstw ekologicznych w naszym województwie. Jest to trudny sposób produkcji, stąd i decyzje muszą być poprzedzone gruntownym zapoznaniem się ze sposobem produkcji, kryteriami, systemem kontroli. Taką możliwość daje ten blok tematyczny, zwłaszcza podczas wyjazdu studyjnego do gospodarstw ekologicznych.
Pod koniec roku organizowane jest również Forum Rolników Ekologicznych, które jest spotkaniem wszystkich rolników ekologicznych z województwa; stanowi ono podsumowanie roku w rolnictwie ekologicznym. Jest miejscem dyskusji i wymiany doświadczeń. Wyjazd edukacyjny odbywa sie w czerwcu, natomiast Forum rolników ekologicznych organizowane jest w grudniu 

Jesienne warsztaty edukacji ekologicznej 

Realizowane warsztaty " W przyjaźni z drzewami" mają na celu:

 1. rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą ,
 2. uświadomienie odpowiedzialności za stan drzew w najbliższym otoczeniu,
 3. zaznajomienie z zasadami ochrony środowiska i przestrzeganie ich każdego dnia
 4. pogłębianie wiedzy na temat rodzimych drzew (pokrój drzew, gatunki, różnice w kształcie liści i owoców, ich znaczenie)
 5. kształtowanie szacunku do owadów i zwierząt zamieszkujących drzewa.

W programie:

 1. Ścieżka edukacyjna wiodąca szlakiem naszych obiektów dydaktycznych: kolektory słoneczne, siłownia wiatrowa, oczyszczalnia ścieków, Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny
 2. pokaz badania wody (z rzeczki lub oczyszczalni).
 3. pokaz modelu demonstracyjnego "Energia wiatru, wody i słońca"
 4. pokaz eksponatów wykonanych z biosurowców, w tym długopisów z kukurydzy (mączki kukurydzianej), ekologicznych sztućców i naczyń
 5. omówienie sposobu wykorzystywania zasobów przyrody: odnawialnych źródeł energii oraz roślin (w oczyszczaniu ścieków i jako biosurowce)

Konkurs wiedzy ej ekologiczn

Konkurs realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy etap odbywa się w szkołach biorących udział w konkursie, natomiast drugi etap organizowany jest na poziomie wojewódzkim i odbywa się w Barzkowicach.
Kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (16-19 lat).

 NATURA 2000

 Celem prowadzonych szkoleń jest:

 1.  prawidłowe gospodarowanie na obszarze Natura 2000,
 2. prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z wymogami ochrony środowiska,
 3. stosowanie w rolnictwie technik przyjaznych środowisku, które jednocześnie przyczyniają się do zachowania i poprawy stanu bioróżnorodności,
 4. programy rolnośrodowiskowe – korzyści z gospodarowania na obszarach Natura 2000
 5. podnoszenie świadomości na temat Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej.

źródło: http://www.zodr.pl/

Mapa dojazdowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię