„Lasy są coraz bardziej zaśmiecane – możemy to zmienić, zależy to od nas samych!” – trwa VI Ogólnopolski Konkurs „Czysty Las” pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 maja 2010 r.

Konkurs stawia sobie za zadanie poprawę czystości polskich lasów, promocję zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie i edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży.

Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież z placówek oświatowych wszystkich typów. Formalnego zgłoszenia dokonuje dyrektor placówki lub zespołu szkół.
Szósta edycja obejmuje prace wykonane w roku szkolnym 2009/2010.

Szósta edycja konkursu odbędzie się w czterech kategoriach

  • "Leśna Edukacja" dotyczy działań propagujących wiedzę o lesie, właściwe zachowania w lesie oraz kształtujących wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody. W szóstej edycji konkursu w kategorii "Leśna Edukacja" priorytetami tematycznymi są następujące zagadnienia:

– ochrona przyrody przez leśników

– obszary leśne w europejskiej sieci Natura 2000

– rośliny i zwierzęta chronione w lesie.

Gnieznik

Jeżeli zgłoszenie do konkursu dotyczy zespołu szkół obejmującego placówki kwalifikujące się zarówno do "Leśnej Edukacji Dzieci" jak i "Leśnej Edukacji Młodzieży", sprawozdanie konkursowe zostanie automatycznie zakwalifikowane do kategorii starszej.

  • "Leśny Patrol" dotyczy działań mających na celu poprawę czystości lasów w szczególności poprzez monitoring oraz sporządzanie raportów o stanie czystości lasu i/lub udział w akcjach sprzątania lasu.
  • "Las w sztuce" obejmuje wszystkie formy artystyczne (poezja, grafika, malarstwo, fotografia itp.) o tematyce leśnej.

Jeżeli placówka chce uczestniczyć w dwóch lub więcej kategoriach konkursowych, musi nadesłać odrębne zgłoszenia i odrębne sprawozdania z działań w każdej kategorii . Jeżeli w zgłoszeniu bądź sprawozdaniu nie zostanie wskazana kategoria, decyzję w tej sprawie podejmie regionalna komisja konkursowa lub centralna komisja konkursowa.

W zgłoszeniu należy podać wszystkie dane określone we wzorze formularza zgłoszeniowego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 maja 2010 r. Zgłoszenie może być dokonane listownie, drogą elektroniczną lub faksem. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie nadsyła dyrektor placówki na adres biura konkursowego:

Sekretariat Towarzystwa Przyjaciół Lasu, ul. Czerwonych Maków 12/33, 01-493 Warszawa, tel./fax: 22 6211126, e-mail: [email protected]

Kopię zgłoszenia należy obowiązkowo przesłać do nadleśnictwa, na terenie którego placówka planuje działania konkursowe. W przypadku działań konkursowych prowadzonych na terenach nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, kopię zgłoszenia należy przesłać do najbliższego nadleśnictwa, które będzie współpracowało z placówką w sprawach związanych z konkursem.

Kryteria oceny

    * Czas trwania i systematyczność prowadzonych działań.
    * Liczba uczniów biorących udział (w stosunku do wielkości placówki).
    * Pomysłowość i systematyczność prowadzonych działań edukacyjnych i promocyjnych.
    * Organizacja przedsięwzięć kształtujących właściwe zachowania w lesie oraz wrażliwość i szacunek do ojczystej przyrody.
    * Zgodność z priorytetami tematycznymi wymienionymi w pkt. 3 regulaminu.
    * Walory artystyczne (dotyczy kategorii "Las w sztuce").

Rozstrzygnięcie konkursu następuje w dwóch etapach na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń oraz sprawozdań z wykonanych prac. Prace ocenianie są oddzielnie w każdej kategorii.

I etap (regionalne eliminacje)

1. Sprawozdanie powinno być ograniczone do opisu przedsięwzięć i prac będących przedmiotem uczestnictwa w konkursie. Dopuszcza się sprawozdania w formie zapisu cyfrowego.
2. Dyrektor placówki oświatowej przekazuje sprawozdanie do nadleśnictwa, z którym placówka współpracowała podczas konkursu. Termin przekazywania sprawozdań upływa 30 czerwca 2010 r.
3. Nadleśniczowie opiniują pisemnie sprawozdania i przekazują je w terminie do 31 lipca 2010 r. do właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Sprawozdania są oceniane przez regionalną komisję konkursową. Opinia nadleśniczego jest dla komisji podstawą weryfikacji sprawozdania, nie stanowi natomiast przesłanki do jego oceny.
4. Regionalną komisję konkursową powołuje dyrektor regionalnej dyrekcji LP. W jej skład wchodzą przedstawiciele dyrektora regionalnej dyrekcji LP, kuratora oświaty oraz Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Zadaniem komisji jest ocena i wyłonienie wyróżniających się sprawozdań, których autorzy stają się finalistami konkursu.

II etap (finał)

5. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP przekazują zakwalifikowane do finału sprawozdania do biura konkursowego w terminie do 31 sierpnia 2010 r.
6. Ocenę sprawozdań uczestników finału przeprowadza centralna komisja konkursowa, powołana uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. W skład komisji wchodzą przedstawiciele TPL, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, dwóch przedstawicieli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz przedstawiciel Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.
7. Centralna komisja konkursowa wyłania zwycięzców konkursu w terminie do 30 września 2010 r. Werdykt zostanie podany do publicznej wiadomości, a nagrody wręczone laureatom przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu, Rzecznika Praw Dziecka i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, na specjalnie zorganizowanej uroczystości w październiku 2010 r.
7. Przewidywane nagrody

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o wartości 20 000 zł łącznie w każdej kategorii:

I nagroda wartości 10 000 zł,
II nagroda wartości 5 000 zł,
III nagroda wartości 3 000 zł,
IV nagroda wartości 2 000 zł.

Nauczycielom opiekującym się zwycięzcami w konkursie komisja konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody.
Placówki oświatowe, które zajmą czołowe miejsca, zostaną dodatkowo nagrodzone nagrodami książkowymi. Możliwe jest również przyznanie nagród specjalnych.
Centralna komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród w ramach każdej kategorii.
Dyrektor regionalnej dyrekcji LP może przyznać własne nagrody placówkom zakwalifikowanym do finału konkursu.

 

„Leśna Edukacja” dotyczy działań propagujących wiedzę o lesie, właściwe zachowania w lesie oraz kształtujących wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody. / Fot. Michał Zacharzewski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię