Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań to zdobywca grantu w ramach konkursu ?Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)?. Konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zakończył się przyznaniem grantu Rekopolowi w ramach projektu ?Społeczna odpowiedzialność biznesu ? nowe standardy realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?. Projekt ten był współfinansowany przez szwajcarski program współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Misja, jaką postawiła sobie do osiągnięcia firma to zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, wiarygodna oraz efektywna realizacja obowiązków recyklingu odpadów opakowaniowych oraz ich odzysku. W ramach projektu należało wdrożyć rozwiązania i działania prośrodowiskowe oraz wzmocnić działania CSR tzn. Corporate Social Responsibility czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, z czym wiąże się tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa wraz z wzięciem pod uwagę ochrony środowiska, interesu społecznego, a także realizowania na różnych poziomach dialogu z grupami interesariuszy.

W zakresie projektu w firmie została sporządzona Strategia CSR, kodeks biznesowych działań etycznych oraz Standard Zatrudnienia Fair Play. Ten ostatni ma na celu ustanowienie procedur związanych z ulepszaniem kadry specjalistów Rekopolu, jak i włączeniu odpowiedzialnych standardów na wszelkich etapach zarządzania zasobami ludzkimi w instytucji.

Projekt zakładał również edukację interesariuszy. W tym celu wysyłano newsletter do kontrahentów firmy z aktualnymi informacjami, a także postępami w realizacji projektu. Było to uzupełnieniem w edukacji prowadzonej za pomocą seminariów, szkoleń oraz konferencji. Firma od lat współpracuje z operatorami komunalnymi oraz pomaga w lokalnie prowadzonych działaniach edukacyjnych na wielu obszarach naszego kraju ? współdziałając z pojedynczymi klientami, partnerami oraz gminami.

Edukacja objęła również najmłodszych obywateli w szkołach i przedszkolach. Warsztaty prowadzone były za pomocą broszur informacyjnych, wydanych w ramach projektu ?Popieram recykling, segreguję odpady?, zawierających informację o wszystkich grupach odpadów opakowaniowych, o tym co dzieje się z odpadami tego typu w gminach oraz jak można ponownie wykorzystać odpad opakowaniowy. Tą samą broszurę otrzymali mieszkańcy stolicy w trakcie wrześniowych Warszawskich Dni Recyklingu.

Wymienione działania miały na celu podniesienie motywacji, zachęcenie do coraz bardziej świadomej i rozważniejszej segregacji odpadów oraz przekazania wiedzy w temacie efektywniejszego segregowania ?śmieci?. Trzeba jednak pamiętać, że odpady, które mają zostać poddane obróbce recyklingu materiałowego, muszą spełniać wysokie wymagania jakościowe i właśnie z tego powodu tak ważne jest ich segregowanie już u samego źródła, przy zachowaniu miejscowych zasad gospodarowania ? podział na frakcje jak i właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.

Następnym krokiem projektu było wdrożenie oraz certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ramach norm ISO 9001, a także 14001 oraz systemu EMAS. Wprowadzenie to polegało na ustanowieniu polityki jakości jak i polityki środowiskowej, opracowaniu środowiskowej deklaracji za 2014r. i postawieniu sobie planów na przyszłość mających na celu osiąganie coraz wyższej jakości usług, a także obniżenie wpływu działalności firmy na środowisko.

Grant obliguje do ciągłej pracy nad procesami w firmie:

?Rekopol zobowiązuje się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności przyjętego systemu zarządzania, działania według norm prawnych, przyjętych pryncypiów działalności oraz ograniczenia negatywnego wpływu działalności na środowisko.?

Karol Konopa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię