W przedostatnim tygodniu czerwca dobiegła końca tegoroczna edycja akcji PTTK pt. „Przyroda uczy najpiękniej”. Projekt był adresowany do wszystkich, którym nieobca jest troska o środowisko naturalne. Projekt ?Przyroda uczy najpiękniej? został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu  odbywały się dwie akcje:

Akcja I  "NA TROPIE PRZYRODY"
Akcja II  "CZYSTE WODY, CZYSTE LASY, CZYSTE GÓRY"

W ramach projektu odbyły się też następujące projekty:

 • literacki „Przyroda, ach to Ty?”
 • plastyczny „Kocham i szanuję przyrodę”
 • fotograficzny „Środowisko wokół nas”. 

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w dniu 23 czerwca 2009 roku, w Bibliotece Rolniczej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście.

  
Wskazówki dotyczące uczestnictwa w projekcie „Przyroda uczy najpiękniej” Oto przykłady możliwych do zrealizowania działań związanych z przyrodą i ochroną środowiska:

PRZYRODA
 

Przyroda uczy najpiękniej
 

 •  Opisz własne przeżycia, związane z pobytem w środowisku o wysokich walorach przyrodniczych, (czyli wśród pięknej, „dzikiej” przyrody), w pobliżu miejsca gdzie mieszkasz.
 •  Wymień, jakie formy ochrony przyrody funkcjonują na Twoim terenie? Krótko je scharakteryzuj. Opisz, co wiesz o obiekcie (obiektach) położonym (położonych) najbliżej Ciebie? 

 Ochrona gatunkowa
 

 •  Zaprezentuj (rysunek, własne zdjęcie fotograficzne, opis) przykładowe (maksymalnie po trzy z każdej grupy, ale może być mniej, a nawet tylko jeden) chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, jakie występują w pobliżu miejsca Twojego zamieszkania lub Twojej szkoły. Na czym, według Ciebie, może polegać ich ochrona ?
 •  Zaproponuj działania, które wpłynęłyby na to, aby gatunki chronione w Polsce były znane dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Potrzeba ochrony terenów podmokłych

 • Przedstaw w punktach znaczenie (dla przyrody i człowieka) zachowania terenów podmokłych.
 • Zaprojektuj plakat dotyczący konieczności ochrony bagien.
 • Opisz z Twojego terenu (ewentualnie wzbogacając własnymi ilustracjami – rysunkami lub zdjęciami) lokalne problemy związane z degradacją i osuszaniem terenów podmokłych.

 
Różnorodność biologiczna

 •  Zaprezentuj rolę lasów w zachowaniu różnorodności biologicznej.
 •  Scharakteryzuj, co wpływa na poziom różnorodności biologicznej na Twoim terenie.
 •  Przedstaw graficznie sieć zależności między różnymi organizmami, jaką zaobserwowałeś na Twoim terenie. 

 
Zrównoważony rozwój, a ochrona przyrody

 • Opisz sposoby zagospodarowania terenu, w Twoim otoczeniu, które mają negatywny wpływ na obszary cenne przyrodniczo i są powodem lokalnych konfliktów.
 • Wymień pozytywne przykłady gospodarowania w zgodzie z przyrodą, jeżeli takie występują na Twoim terenie.
 •  Zaproponuj działania, jakie możesz podjąć, aby na  co dzień dbać o przyrodę na Twoim terenie?

OCHRONA ŚRODOWISKA

 Woda – symbol życia

 •  W jaki sposób zachęciłbyś kolegów do racjonalnego korzystania z wody? Zaplanuj metody oszczędzania wody na poziomie społeczności lokalnej/szkoły.
 •   Zaprezentuj główne źródła zanieczyszczeń wody powierzchniowej w Twoim powiecie. Zaproponuj co można zmienić w tej kwestii.
 •  Zaprezentuj obieg wody w swojej dzielnicy/miejscowości. 
 •  Wyjaśnij powody, dla których ścieki muszą być oczyszczane przed zrzutem do zbiorników wodnych.
 •  

Czym oddychamy

 •  Zaprezentuj główne źródła zanieczyszczeń powietrza w Twoim powiecie.
 •  Podaj przykłady, jak Ty możesz wpłynąć na poprawę jakości powietrza w swojej okolicy?

 
Odpady – plaga czy konieczność podążająca za cywilizacją…?
 

 • Wykaż, że Twój sposób życia (w szkole, w czasie zakupów…) ma wpływ na ilość i jakość odpadów.
 • Opisz, jak możesz ograniczyć ilość odpadów produkowanych w Twoim domu?
 • Opracuj program gospodarki odpadami w Twojej szkole/na osiedlu.
 •  Wskaż sposoby postępowania z odpadami na Twoim terenie.

 
Gleba, jej zanieczyszczenia i ochrona

 

 •  Scharakteryzuj, jakie czynniki niszczą glebę?
 •  Wykaż związek między glebami, a uprawami rolnymi w miejscowości, w której mieszkasz.

 
Klimat i jego zmiany
 

 • Jaka przyszłość czeka ludzkość w kontekście postępujących zmian klimatycznych? Zaprezentuj obraz przyszłości.
 • Omów najważniejsze czynniki w Twoim regionie przyczyniające się do zmian klimatycznych.
 •  Zaproponuj kampanię, której celem będzie podniesienie świadomości ludzi na temat postępujących zmian klimatycznych jak i wskazanie działań, które mogłyby kolejnym zmianom zapobiec.

Turystyka
 

 •  Zaprezentuj przykłady antropopresji na obszary chronione, użytkowane turystycznie, występujące w Twoim regionie.
 •  Zaproponuj prawidłowe rozwiązanie ruchu turystycznego na Twoim terenie.

Źródło: PTTK

Zdjęcie z konferencji podsumowującej projekt „Przyroda uczy najpiękniej”. / Fot. A. Wielocha, PTTK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię