Trwa projekt mający na celu m.in. popularyzację wśród młodzieży wiedzy o walorach przyrodniczych Podlasia.Projekt będzie realizowany przez pół roku: od stycznia do czerwca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących ? Gimnazjum Nr 4 w Augustowie, gimnazjach powiatu augustowskiego oraz Parkach Narodowych województwa podlaskiego.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat zależności występujących między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka, uświadomienie szczególnej roli Parków Narodowych jako form ochrony przyrody mających znaczący wpływ na zachowanie bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska oraz nawiązanie więzi ze środowiskiem.

Projekt ma trzy fazy: fazę wstępną, zasadniczą i końcową. W fazie wstępnej m.in. projekt zostanie napisany przez zespół nauczycieli biologii i geografii Gimnazjum Nr 4 w Augustowie i zaprezentowany Dyrekcji Gimnazjum Nr 4 w Augustowie. W tej fazie opracowany zostanie też regulamin i terminarz przebiegu Konkursu Ekologicznego pt. "Parki narodowe – perła naszego regionu".

W fazie zasadniczej zostaną rozesłane zawiadomienia i regulaminu Konkursu Ekologicznego pt. " Parki narodowe – perła naszego regionu". W tej fazie zostaną także zorganizowane zajęcia edukacyjne nt. walorów przyrodniczych i zadań Parków Narodowych województwa podlaskiego na terenie szkół, które zgłosiły chęć uczestnictwa w w/w Projekcie zajęcia prowadzą pracownicy w/w parków narodowych.

Ponadto ta faza wiąże się z  przeprowadzeniem eliminacji szkolnych Konkursu. Zebranie protokołów z przebiegu eliminacji szkolnych w poszczególnych gimnazjach i ustalenie listy uczestników zajęć terenowych, a także organizacją i koordynowaniem zajęć terenowych na terenie Parków Narodowych województwa podlaskiego dla finalistów etapu szkolnego.

W fazie końcowej planowana jest ewaluacja projektu, sprawozdanie z realizacji oraz rozliczenie dotacji.

Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gimnazjum Nr 4 w Augustowie. Konkurs skierowany jest do młodzieży klas II i III gimnazjów powiatu augustowskiego. Zainteresowane szkoły powinny zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie do 15 stycznia br.

Źródło: www.piramowicz.internetdsl.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię