Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie i powierzenie zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2013 i jednocześnie zaprasza do składania ofert. Termin ich składania upływa 4 marca 2013 roku.

W 2013 roku na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej zaplanowano w budżecie Miasta Lublin łącznie kwotę 44.000 zł. Zadania muszą być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy z Gminą Lublin do 31 grudnia 2013 r.

ZADANIE 1 Wsparcie zadania: Redagowanie, skład, druk 4 numerów biuletynu edukacyjnego. Zadanie obejmuje:

  •     wydanie kwartalnika o nakładzie nie mniejszym niż 600 sztuk na kwartał;
  •     charakter popularno – naukowy, obejmujący tematyką działalność ekologiczną prowadzoną na terenie miasta Lublin i województwa lubelskiego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony zieleni, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem; edukacji ekologicznej;
  •     zakres wydawania winien obejmować cały kraj;

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na to zadanie w 2013 r. wynosi – 14 000 zł.

ZADANIE 2 Powierzenie zadania: Organizacja programów upowszechniających wiedzę z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w szkołach podlegających Gminie Lublin (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i ośrodki szkolno-wychowawcze).

Zadanie obejmuje realizację zajęć dydaktycznych oraz organizację i przeprowadzenie przez placówki międzyszkolnych konkursów, happeningów, festynów lub innych przedsięwzięć proekologicznych promujących nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Lublin na podstawie materiałów merytorycznych dostępnych na stronie: odpady.lublin.eu.

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie miasta Lublin na to zadanie w 2013 r. – 30 000 zł.

Termin i warunki składania ofert:
Oferty należy składać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38, 20-601 Lublin w terminie do 4 marca 2013 r. do godz. 15.30.
1) osobiście w godzinach: 7:30 – 15:30;
2) lub pocztą.

Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinny się znaleźć następujące informacje:
1) nazwa i adres oferenta,
2) dopisek „OFERTA”
3) pełna nazwa tytułu zadania publicznego – do wyboru jedno z poniższych:

– „Redagowanie, skład, druk 4 numerów biuletynu edukacyjnego.”
lub
– „Organizacja programów upowszechniających wiedzę z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w szkołach podlegających Gminie Lublin (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i ośrodki szkolno-wychowawcze)”

Więcej informacji
w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel. (81) 466 2640 oraz pod adresem: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=182438 , e-mail na adres: [email protected], bieżące informacje są także na facebooku: www.facebook.com/ngoLublin .

W 2013 roku na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej zaplanowano w budżecie Miasta Lublin łącznie kwotę 44.000 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię