Szczecin przystępuje do ogólnopolskiego programu, który umożliwi poprawę jakości powietrza w mieście. Dzięki niemu mieszkańcy mogą otrzymać dotację np. na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczny lub na przyłączenie się do miejskiej sieci cieplnej itp. Chętni mogą zgłaszać się do programu wypełniając ankietę.

Ankieta ma za zadanie przygotować wdrożenie programu zakładającego poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin, w szczególności zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłów PM 10, PM 2,5 oraz emisji CO2.

Informacje uzyskane od mieszkańców z ankiet w drugiej edycji mają na celu oszacowanie potrzeb mieszkańców indywidualnych w kwestii likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

Program jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy udziale wkładu własnego mieszkańców.

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w programie są proszeni o wypełnienie ankiety i złożenie jej w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala 62, stanowisko 32), przesłanie pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub przesłania elektronicznie na adres: [email protected].

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;
c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;
d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym
z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

Udział w programie polega na spełnieniu wymogu wymiany źródeł ciepła (pieców) w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin w obszarach przekroczeń substancji powietrza obejmujących dzielnice: zachodnie i centralne części miasta oraz Dąbie, Osiedle Majowe. Obszary przekroczeń zostały uchwalone w Programie ochrony powietrza – uchwała Nr XXVIII/389/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2013r. (ogłoszonego w Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego ? Dz.U. Woj. Zach. z 2013r. poz. 4000).

Mapy obrazujące przedmiotowe obszary zaprezentowano poniżej.

Termin złożenia ankiety do 16 czerwca 2014r. (włącznie).

Ankiety można również otrzymać w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala 62, stanowisko 32) lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 6 lewe skrzydło budynku).

W przypadku dodatkowych pytań – tel. kontaktowy: 91 42 45 845

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię