Rozpoczął się konkurs FOTO-EKO 2009 – XVIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej. Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane na terenie Polski, przedstawiające zwierzęta lub rośliny należące do gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000.

Gatunki te wymienione są m.in. w „Poradniku ochrony siedlisk i gatunków” (Tom 6, 7, 8 i 9), dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php.

Zasady:

  • W Konkursie występuje podział na kategorie:

– rośliny
– zwierzęta

  • W Konkursie biorą udział wyłącznie prace kolorowe. Technika wykonania zdjęć dowolna. Fotomontaż jest zabroniony.Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie siedem prac. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno.
  • Prace powinny mieć formę odbitek lub wysokiej jakości wydruków o rozmiarze od ok. 20×30 cm do ok. 30×40 cm.
  • Przesyłanych prac nie należy podklejać.
  • Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić jej tytuł, nazwę gatunku, którego dotyczy zdjęcie, nazwę kategorii oraz godło autora (w formie słowa i liczby).
  • Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem kopertę, w której prosimy umieścić kartkę z danymi autora – imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail oraz nr telefonu i krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie. Do koperty tej należy także włożyć zaadresowaną do siebie, pustą kopertę ze znaczkiem. Zostanie ona wykorzystana do wysłania informacji o wynikach konkursu.
  • Prace należy pakować w sztywne koperty.
  • W każdej kategorii nagradzane są dwie najlepsze prace, którym jury przedziela I i II miejsce. Przyznawane są ponadto wyróżnienia. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc. Jury może wyróżnić dowolną liczbę prac.
  • Laureaci I i II miejsca sami dokonują zakupu nagród (sprzęt fotograficzny i przyrodniczy). Zakup ten jest następnie refundowany przez PTOP „Salamandra” do kwoty, której wysokość zostanie laureatom  podana wraz z informacją o wynikach konkursu.
  • Nadsyłając prace na FOTO-EKO 2009 i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych przez PTOP „Salamandra”. Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami FOTO-EKO. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac na wystawach związanych z konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora.
W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wielokrotnej nieodpłatnej publikacji (drukiem oraz w Internecie) we wszystkich materiałach związanych z konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie (dotyczy to także prawa udzielania licencji innym podmiotom, publikującym informacje o konkursie).

Autor może ponadto wyrazić zgodę na jednorazową, nieodpłatną publikację nadesłanych prac w wydawnictwach „Salamandry” niezwiązanych z konkursem, umieszczając dodatkowo w kopercie ze swoimi danymi podpisane oświadczenie: „Udzielam PTOP „Salamandra” na czas nieograniczony licencji do jednorazowej, nieodpłatnej publikacji moich zdjęć nadesłanych na konkurs FOTO-EKO 2009 w wydawnictwach Towarzystwa”. Brak takiego oświadczenia oznacza brak zgody autora na publikację zdjęć w materiałach niedotyczących konkursu.

W przypadku wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w drukowanych publikacjach wydawanych przez PTOP „Salamandra”, autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski. Zdjęcia ptaków przy gniazdach oraz nietoperzy w schronieniach, wykonane z odległości mogącej powodować zaniepokojenie tych zwierząt, nie będą przez jury rozpatrywane.

Nadesłane prace nie będą zwracane.  Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, najpóźniej na początku listopada. 
Termin nadsyłania prac – 30 września 2009 r.

Zdjęcia należy nadsyłać pod adresem:
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań

Źródło: Salamandra

Jednym z chronionych gatunków, które można sfotografować jest żubr. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię