XIV Konferencja „Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa” odbędzie się w Rogowie 8-9 grudnia pod hasłem „Las i edukacja leśna bez barier – kształtowanie postaw ekologicznych”.

Czternaste spotkanie w Rogowie poświęcone będzie prezentacji godnych naśladowania inicjatyw znoszenia różnorodnych barier podejmowanych przez Lasy Państwowe, parki krajobrazowe i narodowe, szkoły, fundacje i organizacje pozarządowe. Główną intencją organizatorów Konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń (wg klucza: inspiracje – problemy – realizacja – efekty – źródła finansowania) wśród obecnych i potencjalnych Beneficjentów, czyli wszystkich tych, którzy potrafią lub chcą potrafić korzystać z różnych mechanizmów finansowych unijnych i krajowych wspierających edukację przyrodniczą społeczeństwa, a także zachęcenie większej grupy leśników, urzędników jak i przyrodników do przygotowywania wspólnych wniosków o tematyce leśnej. W tym celu zaprosizono ekspertów z różnych instytucji, w tym Instytucji Wdrażających  i Instytucji Zarządzających środkami finansowymi.

W powszechnej świadomości bariery w lesie i edukacji leśnej są postrzegane jako brak dostępności dla osób niepełnosprawnych. To niezwykle ważne zagadnienie, poniewa? kontakt z przyrodą jest dla ludzi "sprawnych inaczej" szczególnie istotny. Stąd cenne inicjatywy "zacierania granic" podejmowane przez różne instytucje zajmujące się edukacją formalną i nieformalną, np. klasy integracyjne w szkołach czy budowa specjalnych ście?ek edukacyjnych w lasach. Jednak las może posiadać bariery również dla osób w pełni sprawnych: naukowców, studentów, uczniów, nauczycieli, turystów, przyrodników czy w końcu samych leśników. W zależności od grupy społecznej w stosunku do lasu formułowane są ró?ne, czasami sprzeczne oczekiwania.

Inną – może najważniejszą – kategorią są bariery finansowe i organizacyjne związane z kształtowaniem postaw ekologicznych. Edukacja wymaga stosowania odpowiednich środków finansowych. Obecnie, wśród wielu mechanizmów finansowych na uwagę zasługuje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko czy LIVE +, gdzie przeprowadzono ju? kilka konkursów dotyczących edukacji ekologicznej. Ogromny wkład w obsługę projektów ma Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Funduszami Wojewódzkimi. Dzięki aktywności instytucji publicznych oraz pozarządowych realizowanych jest wiele interesujących projektów. Niemałą cześć środków zdobyli sami leśnicy z Lasów Państwowych aplikując o środki ze wszystkich poziomów organizacyjnych: nadleśnictw, regionalnych dyrekcji, jak i wydziałów dyrekcji generalnej.

Cele konferencji
 Dyskusja i wymiana poglądów nt. ró?norodnych barier w lasach i edukacji leśnej
 Kształtowanie postaw ekologicznych
 Wielopoziomowa integracja wielu środowisk oraz instytucji
 Zachęta do zdobywania środków finansowych do prowadzenia edukacji przyrodniczej w lasach
 Promocja realizowanych projektów edukacyjnych o tematyce leśnej w kraju i za granicą

Przewidywane panele dyskusyjne
 Znoszenie barier edukacji leśnej
 Las i edukacja leśna dla „sprawnych inaczej”
 Konieczne ograniczenia w udostępnianiu lasu społeczeństwu
 Czy i jak odgradzać turystów od lasu?
 Kształtowanie postaw ekologicznych
 Finansowanie edukacji przyrodniczej w lasach z środków krajowych i zagranicznych

Źródło: cepl.sggw.pl/konferencja/wzels

 

Na konferencji będzie mowa m.in. o kształtowaniu postaw ekologicznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię