Niezaprzeczalne walory przyrodnicze Babiej Góry, złożoność i naturalność występujących tutaj układów ekologicznych wraz z dużą różnorodnością biologiczną czynią z tego obszaru idealne wprost miejsce do prowadzenia edukacji ekologicznej.

Edukacja ekologiczna jest jednym z zadań Babiogórskiego Parku Narodowego wynikającym z realizacji zapisów ustawy o ochronie przyrody. Zasadniczym celem prowadzenia tego typu działalności jest przede wszystkim podniesienie świadomości ekologicznej zarówno wśród mieszkańców okolic Babiej Góry, jak i turystów licznie odwiedzających Babiogórski Park Narodowy.

Cel ten osiągnąć można poprzez prezentowanie walorów przyrodniczych najwyższego w polskich Beskidach masywu, prezentowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody czy popularyzację idei ochrony obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturowej. Utworzenie w Polsce sieci obszarów Natura 2000, której częścią stała się też Babia Góra, spowodowało poszerzenie zakresu tematycznego prowadzonej edukacji o treści związane z europejskimi formami ochrony przyrody.

Edukacja ekologiczna w Babiogórskim Parku Narodowym prowadzona jest w oparciu o najlepsze wzorce, odzwierciedlając aktualnie panujące trendy, zarówno w zakresie stosowanych technik, jak i środków dydaktycznych. Duży nacisk położono na aktywne metody dydaktyczne, które pozwalają na samodzielne poznawanie i doświadczanie babiogórskiej przyrody. Tego typu efekt możliwy jest do osiągnięcia zwłaszcza podczas warsztatów terenowych prowadzonych w oparciu o sieć ścieżek edukacyjnych w większości zlokalizowanych w pobliżu granicy Parku.

Oferta edukacyjna Babiogórskiego Parku Narodowego skierowana jest do różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych, osób z różnym stopniem i różnymi formami niepełnosprawności. Obejmuje ona zajęcia stacjonarne i terenowe. Specjalna oferta edukacyjna skierowana jest do nauczycieli, dla których Babiogórski Park Narodowy organizuje warsztaty przyrodnicze bądź kulturowe.

Zajęcia stacjonarne prowadzone są głównie na Wystawie Stałej w budynku Dyrekcji BgPN, choć w razie zapotrzebowania realizowane są w formie wyjazdowej – w szkołach, domach wczasowych, ośrodkach kultury itp. Odbywają się one głównie w oparciu o prezentacje multimedialne, których tematyka uzależniona jest od odbiorców. Podstawowymi tematami są zagadnienia związane z przyrodą Babiej Góry (rozumianą jako całość lub też podzieloną na zagadnienia szczegółowe) oraz aspektami jej ochrony. Istnieje możliwość poprowadzenia zajęć na zaproponowany przez zamawiającego temat, przy czym zajęcia takie muszą zostać uzgodnione z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zajęcia terenowe realizowane są na ścieżkach edukacyjnych i szlakach Babiej Góry. Ich przebieg i czas trwania uzależnione są od odbiorców. Grupom młodszym bądź mniej sprawnym sugerowane są prostsze ścieżki dydaktyczne zlokalizowane przy granicy Parku. Uczestnicy zajęć terenowych poznają florę i faunę otaczającego ich terenu, otrzymują informacje o stosowanych rodzajach ochrony, zapoznają się też z dziedzictwem kulturowym regionu babiogórskiego. Inną formą zajęć terenowych, nie związaną z konkretną lokalizacja na terenie Parku, są zajęcia warsztatowe poświęcone m.in. badaniu wody, gleby, kwestiom związanym z krajobrazem bądź rodzajami ochrony. Tego typu zajęcia nastawione są na aktywny udział odbiorców w procesie poznawczym poprzez wykonywanie konkretnych zadań czy też wypełnianie przygotowanych wcześniej kart pracy.

Zasadniczym celem prowadzenia tego typu działalności jest przede wszystkim podniesienie świadomości ekologicznej zarówno wśród mieszkańców okolic Babiej Góry, jak i turystów licznie odwiedzających Babiogórski Park Narodowy. / Fot. BPN

Oferta edukacyjna Babiogórskiego Parku Narodowego skierowana jest do różnych grup odbiorców. / fot. www.bpn.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię