Dzieci podczas zajęć na oczyszczalni ścieków. / Fot. www.gcee.pl

Lokalna młodzież podczas zajęć z obserwacji ptaków. / Fot. www.gcee.pl

Siedziba GCEE HELIANTHUS / Fot. www.gcee.pl

Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej (GCEE) HELIANTHUS rozpoczęło swą działalność 6 marca 2007 roku. Jego misją jest prowadzenie edukacji ekologiczej wśród dzieci i młodzieży, a także poszerzanie świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności.

Eko-Centrum Heliantus
przy Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew
Ciepłe 26 (teren gminnej oczyszczalni ścieków)
83-140 Gniew
tel./fax. 58 53 53 130
kom. 698 58 27 26
www.heliantus.org 
e-mail: [email protected] 

Czynne:
poniedziałek – piątek
8:00 – 16:00


GCEE HELIANTHUS rozpoczęło swą działalność 6 marca 2007 r. Jego misją jest prowadzenie edukacji ekologiczej wśród dzieci i młodzieży, a także poszerzanie świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności.Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej HELIANTHUS przy Stowarzyszeniu CAG istnieje od marca 2007r. Siedziba znajduje się w dawnym budynku administracyjnym oczyszczalni ścieków odnowionym i wyposażonym ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, GFOŚiGW w Gniewie oraz prywatnych sponsorów. Od roku 2009 placówka realizuje zadania własne gminy Gniew w zakresie edukacji ekologicznej.

Działalność GCEE HELIANTHUS obejmuje przede wszystkim prowadzenie zajęć i warsztatów edukacyjnych o tematyce ekologicznej, skierowanych do placówek wszystkich szczebli edukacyjnych, a więc do dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów. W roku 2009 w zajęciach w Centrum oraz w warsztatach terenowych i zajęciach w szkołach uczestniczyło ponad tysiąc osób z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Tematyka zajęć obejmuje takie bloki tematyczne jak: woda, powietrze, ścieki, odpady, alternatywne źródła energii, obszary chronione, zasoby przyrodnicze flory i fauny regionu Pomorza. 

GCEE HELIANTHUS działa na terenie oczyszczalni ścieków, dlatego możliwe jest prowadzenie zajęć o oczyszczaniu wody popartych obserwacjami w samej oczyszczalni. Budynek wyposażony jest w piec na biomasę oraz kolektor słoneczny, w pobliżu jest też mini-plantacja wierzby energetycznej. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie praktycznych zajęć z wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Piękna okolica doliny Wisły pozwala prowadzić zajęcia w terenie połączone z obserwacją ptaków i roślin na terenie chronionym jako obszar NATURA 2000.

Ponadto placówka owocnie współpracuje z Nadleśnictwem Starogard, co pozwala na prowadzenie warsztatów terenowych w lesie, w oparciu o bazy edukacyjne i rekreacyjne pobliskich leśnictw. W Centrum odbywają się również szkolenia dla nauczycieli, szczególnie nauczania początkowego oraz nauczycieli przyrody i biologii.

Do zadań GCEE należy ponadto kształtowanie proekologicznych postaw wśród społeczności oraz motywowanie do aktywnego włączania się w działania służące poprawie stanu środowiska, poprzez organizację akcji i konkursów ekologicznych. Centrum ogłasza konkursy plastyczne, komputerowe, literackie oraz konkursy wiedzy dla osób w różnym wieku. Organizuje także akcje ekologiczne, w tym akcje ogólnopolskie oraz lokalne, np. zbiórki baterii na terenie gminy Gniew przy współpracy ze spółką komunalną Inwest-Kom w Gniewie oraz Organizacją Odzysku Reba SA. Za tę aktywność Centrum otrzymało wyróżnienie specjalne w IX edycji ogólnopolskiego Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu w kategorii Zielona Bateria.

Ponadto do działań GCEE zalicza się również promowanie turystyki ekologicznej. Na  terenie gminy wyznaczone są piesze i rowerowe szlaki turystyczne PTTK, na których tworzona jest infrastruktura – oznakowania kierunkowe, informacyjne i miejsca postoju, a także odbywa się ich promocja poprzez foldery informacyjne, rozmieszczone na terenie województwa pomorskiego oraz na stronach internetowych. 

Celem Eko-Centrum Heliantus jest edukacja ekologiczna skierowana do lokalnej społeczności, w szczególności do dzieci i młodzieży, poprzez:

  • propagowanie idei ekorozwoju, jako rozwoju gospodarczego i społecznego uwzględniającego potrzeby środowiska naturalnego,
  • zintensyfikowanie działań na rzecz ochrony środowiska przez współpracę pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, lasami państwowymi i innymi organizacjami mającymi w statucie działalność ekologiczną,
  • kształtowanie postaw nacechowanych wrażliwością i szacunkiem dla przyrody,
  • nakłanianie do racjonalnego korzystania ze środowiska naturalnego w poczuciu pełnej odpowiedzialności za jego stan,
  • dążenie do kontaktu ze środowiskiem i aktywnego wypoczynku,
  • promocja gminy Gniew jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
  • oddziaływanie poprzez dzieci i młodzież na postawę i zachowania ludzi dorosłych

wiecęj onformacji a temat ofery ośrodka: http://heliantus.org/index.php/oferta


źródło: http://heliantus.org/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię